Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Kalkulator og penger

Etteroppgjør

Forfatter: codexblogg april 20, 2018

Er man påført personskade ved en yrkesskade vil man ha krav på et erstatningsoppgjør.  Erstatningsoppgjøret finner sted når saken er tilstrekkelig avklart. Utgangspunktet er at et erstatningsoppgjør er endelig og bindende for partene.  Men selv om erstatningsoppgjør er utbetalt og…
Les mer

Yrkesskade på sokkelen

Arbeidsulykke på sokkelen

Forfatter: codexblogg

En arbeidsulykke på sokkelen kan ha store konsekvenser – både helsemessig og økonomisk. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke på sokkelen. Dette innlegget omhandler…
Les mer

Kvinne som ser på to biler som har kollidert

Påkjørsel bakfra

Forfatter: codexblogg april 18, 2018

Hvis du blir påkjørt bakfra kan dette føre til skade på deg selv. Hva kan du ha krav på av erstatning? Hvordan skal du gå frem for å ivareta ditt erstatningskrav? Vi gir deg en kortfattet og enkel gjennomgang! Vanlige…
Les mer

bilde av oljeplatform

Yrkesskade i Nordsjøen

Forfatter: codexblogg april 17, 2018

Arbeidet på plattformer, flytende som faste, ulike typer skip og helikoptertransport kan med rette oppfattes som trygt. Men regelmessig inntreffer ulykker også i Nordsjøen, og det viser seg dessverre at skadepotensialet er stort. Med jevne mellomrom står det i avisen…
Les mer

Buss

Bussulykke – Erstatning

Forfatter: codexblogg mars 2, 2018

Blir man påført en personskade ved en bussulykke så kan man oppleve at livet blir endret. Personskaden kan medføre lengre sykehusopphold, rehabilitering og tapt ervervsevne. Da er det godt å vite at alle busser i Norge er lovpålagt å ha…
Les mer

Kvinne som sitter foran to biler som har kollidert

Erstatning ved trafikkulykke

Forfatter: codexblogg februar 27, 2018

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. En trafikkulykke kan føre til store skader, både på ting og mennesker. Denne artikkelen tar for seg personskade.Det er viktig å vite hva du kan få erstattet,…
Les mer

Bil og varaseltrekant

Bilansvarsloven

Forfatter: codexblogg

Bilansvarsloven inneholder erstatningsregler for personskade og tingsskade som er påført av motorvogner, samt regler om forsikring mot slik skade. Bilansvarsloven er delt i 5 kapitler. Kapittel 1 regulerer hva loven gjelder og ikke gjelder. Kapittel 2 inneholder erstatningsregler om hva…
Les mer

Mann på krykker

Ervervsmessig uførhet

Forfatter: codexblogg februar 26, 2018

Ervervsmessig uførhet er medisinsk betinget svikt i evnen til å greie inntektsgivende arbeid. Begrepet er sentralt i vurderingen av ulike typer trygdeytelser, og når det gjelder rett til skadeserstatning for inntektstap fra ansvarlig skadevolder. Ved ervervsmessig uførhet vil man ha…
Les mer

To biler som har kollidert

Erstatning i forbindelse med bilulykke

Forfatter: codexblogg juli 3, 2017

I Norge er alle biler, motorsykler, busser ol., lovpålagt å tegne ansvarsforsikring. Blir man skadet ved en bilulykke har man rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen. Dersom bilen som var ansvarlig for ulykken ikke har tegnet lovpålagt…
Les mer

Ødelagt bil og varselstrekant

Erstatning i forbindelse med trafikkulykke

Forfatter: codexblogg

Hvis du har vært utsatt for en trafikkulykke og påført en personskade kan du ha krav på personskadeerstatning. Det inntreffer dessverre alvorlige trafikkulykker fra tid til annen, som kan få store konsekvenser for de involverte. Erstatning og trafikkulykke står derfor…
Les mer