Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Advokatutgifter ved pasientskade

Erstatning for advokatutgifter ved pasientskade

Forfatter: codexblogg november 17, 2014

Hvis du har fått en skade som følge av feil- eller mangelfull behandling hos lege eller sykehus, kan du ha krav på erstatning for pasientskade. Ordningen med pasientskadeerstatning er regulert i en egen lov – lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven). Erstatningen…
Les mer

Mann som jobber i høyden. Har på seg verneutstyr og holder en hammer

Yrkesskade

Forfatter: codexblogg

Får du en yrkesskade kan du ha krav på erstatning. Alle arbeidsgivere i Norge har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Etter loven skal denne yrkesskadeforsikringen dekke både skader og sykdommer som arbeidstakeren påføres i arbeid på…
Les mer

voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

Forfatter: codexblogg oktober 31, 2014

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha krav på voldsoffererstatning fra gjerningspersonen. Dette gjelder også dersom du har status som etterlatt. I tilfeller hvor gjerningspersonen ikke har midler til å…
Les mer

Pasientskadeerstatning, sykehuskorridor

Pasientskadeerstatning

Forfatter: codexblogg

En skade etter feilbehandling f.eks. på sykehus kan få store konsekvenser. Det økonomiske tapet kan kreves dekket i form av pasientskadeerstatning. Pasientskadeerstatning er en offentlig ordning for behandlingsskader. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) behandler sakene og utbetaler erstatningen. NPE mottok i 2013…
Les mer

Pasientskade

Utsatt for en pasientskade? 

Forfatter: codexblogg

Dersom du har fått en skade som følge av svikt i behandlingen, undersøkelsen, diagnostiseringen eller oppfølgingen av deg, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. Man kan også i svært få tilfeller få erstatning selv om det ikke foreligger en svikt. Skaden…
Les mer

yrkesskade

Trygdeytelser ved yrkesskade og yrkessykdom

Forfatter: codexblogg oktober 27, 2014

Dersom en skade eller sykdom blir godkjent av NAV som yrkesskade eller likestilt yrkessykdom, gjelder folketrygdens særregler for yrkesskade i tillegg til folketrygdens «vanlige» regler. Når disse særregler om yrkesskade kommer til anvendelse i et yrkesskadetilfelle, gis det ved uførhet…
Les mer

Yrkesskade på seminar

Når yrkesskaden skjer på kurs eller seminar

Forfatter: codexblogg oktober 14, 2014

I Norge er alle arbeidsgivere pålagt ved lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Blir man påført en personskade under arbeid er man således dekket under en yrkesskadeforsikring, som blant annet vil erstatte økonomisk tap. Skader man seg på arbeid, i…
Les mer

Trafikkulykke erstatning

Erstatning etter trafikkulykke – Hva kan du få erstatning for?

Forfatter: codexblogg september 8, 2014

Alle personskadesaker som følge av trafikkulykker, og erstatningsutmåling i den forbindelse, må håndteres og vurderes individuelt for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingene knyttet til erstatning ved trafikkskade kan være både omfattende og komplekse, og det kan…
Les mer

Nakkesleng / whiplash

Whiplash – og nakkeslengskade – verdt å vite om uhellet er ute

Forfatter: codexblogg juli 3, 2014

Nakkeslengskade eller whiplash er en type skade i nakken som kan oppstå når hodet beveger seg raskt forover for deretter bakover. Dette forekommer ofte når man blir påkjørt bakfra i bil. Men slik skade kan også forekomme ved sidekollisjoner. I tillegg…
Les mer

Veikjegle og gul arbeidshjelm

Yrkesskade og arbeidsulykke

Forfatter: codexblogg mai 27, 2014

En yrkesskade er en personskade man blir påført som følge av at man blir utsatt for en ulykke eller hendelse på sin arbeidsplass. I mange tilfeller vil skade som oppstår på vei til eller fra arbeidsplassen også anses som en…
Les mer