Personskade

Konstatering av yrkesskade

Konstatering av yrkesskade

Konstatering av skade – hvilket forsikringsselskap er ansvarlig for skaden eller sykdommen? Det er forsikringsgiver til arbeidsgiveren som skadelidte har når en yrkesskade eller sykdom blir konstatert, som er ansvarlig for å behandle saken og utbetale erstatning etter loven. Fastsette konstateringstidspunktet For…
Read more

Personskade

Yrkessykdom erstatning

Yrkessykdom

Dersom du påføres en yrkessykdom vil du kunne ha krav på erstatning. Yrkessykdommer kan ramme den skadelidte hardt både økonomisk og ikke-økonomisk i form av redusert livskvalitet. I verste fall medfører yrkessykdommen at du faller ut av arbeidslivet for alltid….
Read more

Personskade

Melding om yrkesskade

Melding om yrkesskade

I tillegg til erstatning fra forsikringsselskapet, vil en yrkesskade utløse rettigheter overfor NAV. Det er derfor viktig at yrkesskaden er meldt både til forsikringsselskapet og NAV. Meld fra innen 1 år Skadetilfellet må meldes til NAV innen 1 år etter at skaden skjedde eller skadelidte ble klar…
Read more

Personskade

Fotgjenger og en bil

Menerstatning

Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at bare de økonomiske følger av en personskade gir rett på erstatning. Fra denne hovedregelen er det to unntak, det er oppreisning og menerstatning. Menerstatning er erstatning for ikke økonomisk tap og omtales gjerne som…
Read more

Personskade