Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Mann som tar telefonen

Endrede bestemmelser for beredskapsvakt

Forfatter: codexblogg mars 31, 2016

I arbeidsmiljøloven § 10-4 finnes bestemmelsen som slår fast hvordan hjemmevaktordning skal beregnes: Dersom arbeidstakeren må oppholde seg i sitt hjem for i påkommende tilfeller å yte arbeid, skal som hovedregel minst 1/7 av hjemmevakten regnes med i den alminnelige…
Les mer

Menn i dress som går nedover en gang

Bedriftsinterne aldersgrenser

Forfatter: codexblogg

En del yrker har lovbestemte aldersgrenser; eks. flyver, brannkonstabel etc. I disse yrkene er aldersgrensen betinget av behovet for god helse. I øvrig har det vært slik at arbeidsgiver har kunnet fastsette lavere aldersgrense enn ordinær pensjonsalder. Domstolspraksis har da…
Les mer

ben som er gipset

Ulykkesforsikring

Forfatter: codexblogg mars 15, 2016

Ulykkesforsikring kan gi deg en viss økonomisk trygghet dersom du har blitt utsatt for en ulykke og er påført en skade. En ulykkesforsikring kan imidlertid ikke gi en fullgod kompensasjon for de økonomiske konsekvensene ved eventuell arbeidsuførhet, som en uføreforsikring…
Les mer

Hvilke rettigheter har arbeidstaker som blir meddelt avskjed

Forfatter: codexblogg februar 15, 2016

Når arbeidsgiver vurderer avskjed av arbeidstaker stilles det krav om forsvarlig saksbehandling. Dette innebærer at arbeidsgiver må undersøke saken grundig slik at vurderingen blir riktig. Avskjed er en streng reaksjon mot arbeidstaker og av den grunn foreligger det også strenge…
Les mer

Kan man bli oppsagt på grunn av samarbeidsproblemer og trakassering?

Forfatter: codexblogg februar 11, 2016

Uoverensstemmelser og uenigheter er ikke uvanlig på en arbeidsplass. Man har ulike synspunkter, men som regel er det uproblematisk å akseptere. Problemene oppstår først hvis uoverensstemmelsene blir så markante at de gjør seg utslag i reelle samarbeidsproblemer. Ansatte som ikke…
Les mer

Bruk av utvidet overtid

Forfatter: codexblogg

Rammen for utvidet overtid Per 1. juli 2015 ble det foretatt en mindre revisjon av arbeidsmiljøloven. Revisjonen omfattet blant annet noen endringer i relasjon til overtidsbestemmelsene, og omtales derfor nedenfor. Når arbeidstaker arbeider utover alminnelig arbeidstid er det tale om…
Les mer

Etteroppgjør etter yrkesskade

Forfatter: codexblogg februar 2, 2016

Et erstatningsoppgjør er i utgangspunktet bindende og endelig Har man fått en personskade i en arbeidsulykke skjer det et erstatningsoppgjør når det antas at man har tilstrekkelig opplysninger/kunnskap til å kunne gjøre et erstatningsoppgjør. Et erstatningsoppgjør er i utgangspunktet bindende…
Les mer

Bilde av en mann som krysser fingrene bak ryggen, mens menn i dress sitter foran ham.

Konsekvenser for arbeidstaker som opptrer illojalt

Forfatter: codexblogg februar 1, 2016

Konsekvenser for illojal arbeidstaker Alle arbeidstakere er forpliktet til å forholde seg lojalt til sin arbeidsgiver. En arbeidstaker er forpliktet til å fremme arbeidsgivers interesser både i og utenfor arbeidstiden. Dersom man som arbeidstaker opptrer illojalt overfor arbeidsgivers interesser, vil…
Les mer

Hva betyr avskjed?

Forfatter: codexblogg januar 29, 2016

Avskjed betyr at arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Det vil si at arbeidstaker må fratre sin stilling og at lønnsplikten til arbeidsgiver samtidig opphører. Avskjed er derfor en svært streng reaksjon, ettersom arbeidstaker fra en dag til en annen står uten arbeid…
Les mer

Kan ansatte sies opp på grunn av tillitssvikt?

Forfatter: codexblogg

Både arbeidsgiver og den ansatte er avhengig av tillit til hverandre. Uten den nødvendige tillit, vil arbeidsforholdet ikke fungere. Ett spørsmål er om du som arbeidsgiver har noen virkemidler mot en ansatt som ikke utviser denne nødvendige tilliten. Du har…
Les mer