Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Lønnstrekk, trekk i lønn

Trekk i lønn

Forfatter: codexblogg november 19, 2014

Lønnstrekk hos arbeidstaker kan bare gjøres i de tilfellene som er bestemt i arbeidsmiljøloven § 14-15. Heller ikke trekk i feriepenger kan gjøres i andre tilfeller enn disse. Unntak der lønn kan trekkes Det er tilsammen listet opp seks situasjoner som igjen…
Les mer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse

Forfatter: codexblogg november 17, 2014

Midlertidig ansettelse er en fellesbetegnelse for arbeidsforhold med begrenset varighet. Typiske eksempler kan være; vikariat for annen arbeidstaker i sykdom eller permisjon, ringe- eller timeansatt, ansettelse i prosjektstilling, lederstilling på åremål eller sesongarbeid. Fast ansettelse er hovedregelen Lovens hovedregel er…
Les mer

Mann som jobber i høyden. Har på seg verneutstyr og holder en hammer

Yrkesskade

Forfatter: codexblogg

Får du en yrkesskade kan du ha krav på erstatning. Alle arbeidsgivere i Norge har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Etter loven skal denne yrkesskadeforsikringen dekke både skader og sykdommer som arbeidstakeren påføres i arbeid på…
Les mer

Graviditet og oppsigelse

Oppsigelse og graviditet

Forfatter: codexblogg oktober 31, 2014

I forbindelse med arbeidstakers graviditet, har ikke den gravide sikkerhet mot å bli meddelt oppsigelse. Det samme gjelder ved svangerskapspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og omsorgspermisjon. Dersom arbeidstaker likevel meddeles oppsigelse under graviditet eller de nevnte omstendigheter, har det likevel ofte formodningen for…
Les mer

Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelse i prøvetiden

Forfatter: codexblogg oktober 24, 2014

Som den store hovedregel skal ansettelser iht arbeidsmiljøloven være tidsubegrenset. Loven åpner imidlertid for at arbeidsgiver kan teste ut og vurdere arbeidstakeren i en periode på inntil 6 måneder – prøvetiden. For arbeidsgiver er det viktig å bruke denne tiden…
Les mer

Nedbemanning

Nedbemanning

Forfatter: codexblogg oktober 1, 2014

For en virksomhet som går dårlig kan det være helt nødvendig å foreta en nedbemanning. En nedbemanning betyr at bedriften kutter antall årsverk og virksomheten reduserer dermed sine lønnskostnader. Permittering – midlertidig besparelser En bedrift som permitterer sine ansatte vil…
Les mer

Avskjed

Avskjed

Forfatter: codexblogg

I tilfeller hvor en ansatt har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, vil arbeidsgiver kunne meddele avskjed istedenfor oppsigelse. En avskjed innebærer at arbeidsforholdet bringes til opphør med umiddelbar virkning, og arbeidstakers rett til…
Les mer

Oppsigelse

Arbeidsgivers sjekkliste ved omorganisering og nedbemanning

Forfatter: codexblogg juni 20, 2014

Står bedriften overfor omorganisering eller nedbemanning, kan det være greit å ha en sjekkliste for hånden for å sikre at prosessen går rett for seg. Hva må du tenke på ved omorganisering og nedbemanning Helt fra prosessens spede begynnelse er det viktig å…
Les mer

Usaklig oppsigelse

Usaklig oppsigelse

Forfatter: codexblogg mai 16, 2014

Mens en arbeidstaker selv kan si opp jobben uten videre, kan ikke arbeidsgiver gå til oppsigelse av arbeidstakeren uten at den er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Hva som er saklig grunn må vurderes konkret i hvert enkelt…
Les mer

oppsigelse

Oppsigelse

Forfatter: codexblogg

I de tilfeller der det ikke foreligger et tidsbestemt arbeidsforhold, vil arbeidsforholdet normalt opphøre ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker går til oppsigelse av arbeidsforholdet. Oppsigelse fra arbeidstakers side En arbeidstaker kan meddele både muntlig og skriftlig oppsigelse, men det…
Les mer