Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Rettigheter ved yrkesskade

Arbeidere på en byggeplass
Del oss

Med yrkesskade menes en personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet (skadelidte) er yrkesskadedekket.

Med arbeidsulykke menes en plutselig eller uventet ytre hendelse som har skjedd i arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeid.

Typiske arbeidsulykker kan være at en arbeidstaker under utførelse av arbeid sklir, faller ned fra stige/stillas og kommer til skade.

Ved yrkesskade kan den skadelidte ha krav på erstatning fra både NAV og forsikrings-selskapet hvor arbeidsgiver har tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.

NAV

Dersom yrkesskaden gjør at skadelidte ikke kan arbeide vil man kunne ha krav på sykepenger fra NAV.  Man kan ha rett på sykepenger fra NAV sammenhengende i 52 uker.  Sykepenger dekker inntekt opp til 6 G (folketrygdens grunnbeløp).

Vanligvis dekker ikke sykepenger variert overtid, skifttillegg o.l. slik at inntektstap kan oppstå selv om årsinntekten er lavere enn 6 G.

Dersom man etter ett år som sykemeldt fortsatt ikke er i stand til å returnere til arbeid vil man kunne ha krav på AAP fra NAV.  AAP utgjør 66 % av sykepengene.

Dersom yrkesskaden medfører at man er i behov av medisinsk behandling vil man kunne kreve nødvendige utgifter dekket av NAV/HELFO.

Her kan du lese om trygderett og forholdet til NAV ved yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringsselskapet

Krav om erstatning rettes mot forsikringsselskapet hvor arbeidsgiver har tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen.  Aktuelle erstatningsposter ved yrkesskade kan være erstatning for inntektstap, utgifter og menerstatning.

Viser det seg at arbeidsgiver ikke har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring vil det være Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) som skal behandle din sak.

Ofte oppstår inntektstapet først ved overgangen fra sykepenger til AAP da AAP bare utgjør 66 % av sykepengene.

AAP er en midlertidig ytelse fra NAV man kan ha rett på sammenhengende i fire år.  I de fleste situasjoner vil det være avklart i løpet av disse årene om man vil komme tilbake i arbeid igjen eller om det blir behov for permanent ytelse fra NAV (uføretrygd).

Inntektstapet som oppstår etter overgangen til AAP kan man kreve dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, eventuelt YFF.

Det er viktig å være klar over at forsikringsselskapet/YFF også plikter å dekke utgifter i rimelig og nødvendig omfang og at dette også gjelder utgifter til juridisk bistand.

Dokumentasjon av plager

Dersom man etter en yrkesskade er påført en personskade som medfører at man er sykemeldt over lang tid er det viktig å passe på at man kan dokumentere (føre bevis for) at man har hatt sammenhengende plager helt fra skadetidspunktet.

Den enkleste måten å gjøre dette på er at man oppsøker lege jevnlig slik at det kan føres i legejournal at man fortsatt har plager etter den aktuelle skaden.

Når forsikringsselskapet skal vurdere om det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom en skade og de plager man rapporterer å ha, så er legejournal det mest sentrale dokumentet for å dokumentere såkalte brosymptomer.

Du kan lese mer om forsikringsselskapenes vurdering av personskader generelt, samt yrkesskader og yrkesskadeerstatning her.

Dersom en yrkesskade etterlater seg varige plager er det vanlig å innhente en spesialisterklæring for å vurdere skadeomfang mm.  Vanligvis er det lege med spesialist-kompetanse på riktig område sett i forhold til de aktuelle plagene som utarbeider en spesialisterklæring.

Når spesialisterklæring foreligger har man normalt tilstrekkelig med opplysninger til å sette opp et endelig erstatningskrav mot forsikringsselskapet.

Det er viktig å være klar over at NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet utfyller hverandre.  Utbetalinger fra NAV ligger i bunn og forsikringsytelsene utgjør et supplement til de offentlige ordningene.  For å oppnå full erstatning etter en yrkesskade må ytelser fra både NAV og forsikring være på plass.

Les mer om temaet yrkesskade på vår hovedside om yrkesskade, link finner du her.

Advokat

Dialogen med forsikringsselskapet i en om personskade etter yrkesskade forutsetter kunnskap om kompliserte medisinske og juridiske problemstillinger.

Det anbefales å kontakte advokat dersom diskusjoner med forsikringsselskapet oppstår.  Dette for å få en vurdering av rettmessigheten av de anførsler som måtte bli presentert fra selskapets side.

Codex Advokat Oslo AS er landsdekkende og har landets største avdeling med advokater som arbeider dedikert med personskadeerstatning/yrkesskadeerstatning og forsikrings-rettslige spørsmål.

Ta kontakt med Codex Advokat Oslo AS om du ønsker juridisk bistand eller bare en uforpliktende samtale om din sak.