Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Personskadeerstatning

Penger og kalkulator
Del oss

Blir man utsatt for en personskade kan man oppleve at livet blir endret. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli store og medføre sykehusopphold, langvarig behandling og tap av arbeidsinntekt. Det kan være vanskelig å håndtere sin sak om personskadeerstatning selv. Da er det godt å vite at ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen dekker rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår deg med din sak om personskadeerstatning.

I Norge er alle motorvogner etter bilansvarsloven lovpålagt å ha ansvarsforsikring. Blir man påført en personskade ved en trafikkulykke så dekker ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår med hva du har rett på i personskadeerstatning

I en sak om personskadeerstatning kan erstatningspostene, menerstatning, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, merutgifter og tapt hjemmearbeidsevne være aktuelle. Har skadevolder vært grovt uaktsom eller forsettlig kan oppreisning etter trafikkskade være aktuelt. Tidligere måtte et krav om oppreisning fremmes mot skadevolder. I dag kan et krav om oppreisning fremmes mot ansvarsforsikringen til bilen.

Etter en trafikkulykke er det vanskelig å vite hva man skal gjøre og hvilke instanser man må forholde seg til. Man må normalt forholde seg både til NAV og den ansvarlige bilens ansvarsforsikring for å få den personskadeerstatning og de ytelsene man har krav på. De ulike regelsettene er til dels kompliserte og vanskelig tilgjengelige, og det er vanskelig å vurdere om man fyller vilkårene for de ulike erstatningspostene ved trafikkskade.

Når man bruker advokat i en sak om personskadeerstatning vil advokaten beregne skadelidtes erstatningskrav ut ifra korrekte forutsetninger. Dersom skadelidte får et erstatningstilbud fra forsikringsselskapet vil advokaten gjennomgå erstatningstilbudet og vurdere om det er lagt til grunn riktige forutsetninger ved beregningen av personskadeerstatning. En advokat vil også gjennomføre forhandlinger med forsikringsselskapet, og argumentere for at skadelidte får et rett erstatningsoppgjør i sak om personskadeerstatning.

Legevalgets betydning for erstatningssaken er stort. Har man rett på personskadeerstatning er det normalt behov for en spesialisterklæring for at forsikringsselskapet skal kunne ta stilling til sitt erstatningsansvar, og for å kunne avgjøre om og eventuelt hvor mye skadelidte har rett på i personskadeerstatning.

Det er av den største viktighet at det velges en spesialist som både er dyktig og som skriver spesialisterklæringer som holder et høyt faglig nivå. Benyttes det en spesialist som ikke er grundig nok, eller ikke skriver en spesialisterklæring som holder et høyt faglig nivå kan man risikere at konklusjonen er feil, og at skadelidte får for lite i personskadeerstatning, eller ikke personskadeerstatning i det hele tatt. En advokat vil veilede og gi informasjon om hvilken type spesialist som bør benyttes i en sak om personskadeerstatning.

Bruk advokat

Er man påført en personskade etter en trafikkulykke så anbefaler vi at advokat kontaktes for bistand i sak om personskadeerstatning. Vi har stor erfaring innenfor personskadeerstatning og våre resultater i trafikkskadesaker er gode. Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale.