Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Pasientskadeloven

streik mot endringer i arbeidsmiljøloven
Del oss

Skjer det en feilbehandling på et sykehus, eller har en pasient blitt påført en skade som er særlig stor og uventet under behandling, kan pasientskadeloven gi rett til erstatning.

Svikt i helsehjelp

Pasientskadeloven gir deg som pasient rett til erstatning hvis det har skjedd en feilbehandling.

Bakgrunnen for pasientskadeloven er at den som søker helsehjelp har krav på forsvarlig behandling som følger anerkjente standarder for medisinsk behandling på det aktuelle området.  Er den helsehjelpen du har fått ikke i samsvar med anerkjente prinsipper og rutiner for forsvarlig medisinsk behandling, foreligger det som hovedregel et ansvar etter pasientskadeloven. Dette kalles ofte for svikt i helsehjelp.

Særlig stor og uventet skade etter behandling

Selv om det ikke foreligger en svikt i helsehjelpen, kan man som pasient i særlige tilfeller har krav på erstatning. Dette gjelder ved særlig store skader som skyldes helsehjelpen, og som ligger utenfor den risiko som foreligger i et «normaltilfelle».

Dette er en begrenset unntaksregel, men kan være svært viktig der man er påført omfattende skader som følge av helsehjelpen. Et eksempel kan være en rutinemessig operasjon i som påfører pasienten et omfattende smertesyndrom og nerveskade.

Krav på erstatning etter pasientskadeloven

Blir du utsatt for en feilbehandling som igjen fører til varig skade og et økonomisk tap, er det klare utgangspunktet at du skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Pasientskadeerstatning kan gi rett til dekning av inntektstap, utgifter og menerstatning som følge av feilbehandlingen.

Npe administrerer pasientskadeerstatningen

Norsk pasientskadeerstatning (Npe) administrerer pasientskadeordningen, som omfatter alle norske helseforetak/sykehus, og offentlige og private tilbydere av helsehjelp. Fastleger, fysioterapeuter og jordmødre er blant gruppen av helsepersonell som er omfattet av ansvaret etter pasientskadeloven.

Npe tar stilling til om det foreligger et avvik fra forsvarlig medisinsk praksis i din konkrete sak. Pasientskadeerstatning er særlig spesialisert erstatningsrett. Er du blitt utsatt for en feilbehandling, bør du ta kontakt med advokater som er spesialiserte i erstatningskrav etter pasientskadeloven. Kontakt oss for en uforpliktende første samtale.