Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Begrep – Tuen som velter lasset

Mann som balanserer flytteesker
Del oss

Begrepet «tuen som velter lasset» anvendes ofte ved vurdering av vilkåret om årsakssammenheng mellom en ulykke og personskade.

Vilkåret om årsakssammenheng er et av tre hovedvilkår som må være oppfylt for å kreve personskadeerstatning. Det første vilkåret er ansvarsgrunnlag, og det andre vilkåret er skade/økonomisk tap. Denne artikkelen tar bare for seg vilkåret om årsakssammenheng og begrepet «tuen som velter lasset».

Tuen som velter lasset

Hvis du for eksempel har vært utsatt for en bilulykke, kan du kreve erstatning for personskade og økonomisk tap som skyldes bilulykken. Det vil si skade/tap som står i adekvat årsakssammenheng med ulykken.

Begrepet tuen som velter lasset kan brukes både om at det foreligger årsakssammenheng, og at det ikke foreligger årsakssammenheng. Bakgrunnen for det er at hovedregelen om årsakssammenheng er betingelseslæren. Det vil si at vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt dersom ulykken er en nødvendig betingelse for skaden, og samtidig at ulykken ikke er en helt uvesentlig årsaksfaktor blant flere faktorer.

Dette innebærer at begrepet tuen som velter lasset, for det første kan brukes som begrunnelse for at ulykken var en nødvendig betingelse for skaden. Skaden ville altså ikke inntruffet om ulykken tenkes bort.

For det andre kan imidlertid begrepet tuen som velter lasset, brukes som begrunnelse for at ulykken var en uvesentlig årsaksfaktor blant flere faktorer. Ulykken var bare den aller siste dråpen som fikk begeret til å renne over. Da er vilkåret om årsakssammenheng ikke oppfylt.

Tuen som velter lasset – Erstatningskrav

Hvis du krever erstatning for personskade etter en trafikkulykke, kan det være helt avgjørende for utfallet at ulykken og øvrige årsaksfaktorer blir vurdert riktig. I mange personskadesaker er både juridisk og medisinsk årsakssammenheng en vanskelig problemstilling. Ofte er det behov for å innhente spesialisterklæring fra sakkyndig på det aktuelle medisinske feltet. I slike saker er det veldig viktig at den sakkyndige klarer å skille ulike årsaksfaktorer, og anvende betingelseslæren korrekt.

Valg av spesialist i personskadesaker kan være avgjørende for saken. Det anbefales derfor å få bistand fra advokat. Våre personskadeadvokater kan hjelpe deg med valg av spesialist, for å bidra til at du får riktig erstatning.

Tuen som velter lasset – bistand fra advokat

Hvis du skal kreve personskadeerstatning etter en ulykke, er det anbefalt å få juridisk bistand. Det er mange viktige ting å huske på, og det kan lønne seg å få bistand fra advokat med spesialfelt innenfor personskadeerstatning. I Codex Advokat har vi personskadeadvokater som kan bistå deg i din personskadesak. Vi vil gjøre det vi kan for at du får erstatningen du har krav på.

I for eksempel trafikkulykkesaker og yrkesskadesaker skal det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale om din sak.