Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Menerstatning ved yrkesskade

ben som er gipset
Del oss

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade kan du ha rett på menerstatning, som er en erstatning for et ikke-økonomisk tap. Menerstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse. For å ha krav på menerstatning må tre vilkår være oppfylt:

  1. Skaden må være varig

Med «varig» menes det at skaden mest sannsynlig vil være til stede i  minst 10 år frem i tid. Det er altså ikke et krav om at skaden må være livsvarig.

  1. Skaden må være betydelig

Hovedregelen er at din medisinske invaliditet må være minst 15%.

Ved en yrkesskade er det viktig å være oppmerksom på at man kan være dekket under en utvidet yrkesskadeforsikring. Dette kan bety at skader på under 15% også gir rett på menerstatning. Dersom man har private forsikringer kan kan man også ha rett på menerstatning selv om den medisinske invaliditeten er på under 15%.

  1. Skaden må være av medisinsk art

At skaden må være av være av medisinsk art, vil si at skaden knytter seg til kroppen. Både fysiske og psykiske skader kan gi rett på menerstatning.

Du kan lese mer om menerstatning i  vår utfyllende artikkel.

Varig medisinsk invaliditet (VMI)

Det er en lege som skal vurdere skaden din, og fastsette graden av varig medisinsk invaliditet. Den varige medisinske Invaliditetsgraden (VMI)  danner grunnlaget for utmåling og beregning av erstatnings- og trygdeytelser, deriblant menerstatning og uføretrygd.

Du kan lese mer om invaliditetsgrad i vår artikkel.

Forskriften om menerstatning ved yrkesskade knytter seg i utgangspunktet til folketrygdlovens regler, men den er også sentral ved en yrkesskadeforsikring.

I forskriften finner man en invaliditetstabell. Tabellen angir hvilke prosenter av varig medisinsk invaliditet (VMI) som følger av ulike skader og sykdommer. Ved hjelp av tabellen kan man få en oversikt og et anslag på hvilken VMI man vil få som følge av en skade.

Hvordan blir menerstatningen beregnet?

Ved en yrkesskade er beregningen av menerstatning standardisert. Erstatningen beregnes ut fra varig medisinsk invaliditet og din alder.

Ut fra beregningen blir man plassert i en invaliditetsgruppe som gir et erstatningsbeløp. Individuelle forhold kan føre til at man likevel blir plassert i en høyere invaliditetsgruppe og får en høyere menerstatning. Gruppeopprykk skjer unntaksvis og i tilfeller der skadelidte på forhånd hadde en skade eller sykdom som gjør yrkesskaden vesentlig mer byrdefull enn det som er normalt for en slik skade.

Du kan lese mer i vår orientering om menerstatning.

Hvem utbetaler menerstatningen?

Ved yrkesskade og yrkessykdom kan du ha rett på menerstatning fra NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet til din arbeidsgiver.

Fra NAV kan skadelidte velge om menerstatningen skal utbetales som et engangsbeløp eller være en livsvarig ytelse. Fra yrkesskadeforsikringsselskapet utbetales menerstatningen som et engangsbeløp.

Få bistand fra en advokat

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade skal juridisk bistand bli dekket av yrkesskadeforsikringsselskapet ditt.

Hos Personskadeadvokater.no vil vi gi deg prioritet og sørge for at du får den erstatningen du har krav på. Ta kontakt med oss i dag for en vurdering av saken din.