Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Vanligste yrkesskade

Arbeidere på en byggeplass
Del oss

Statens arbeidsmiljøinstitutt opplyser at det skjer rundt 100.000 arbeidsulykker i Norge hvert år. Noen arbeidsulykker er alvorlige og medfører omfattende personskader. Andre er mindre alvorlige og medfører kun mindre personskader. Statistisk sentralbyrå fører statistikk over hvor mange arbeidsulykker som hvert år innrapporteres i Norge, og hva som er vanligste yrkesskade. I følge Statistisk sentralbyrå var den vanligste yrkesskade i 2015 og 2016 fallulykke/fallskade.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte for arbeidsulykke og yrkessykdom. Er man påført den vanligste yrkesskade eller en ikke fullt så vanlig yrkesskade har man rett på erstatning fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen kan gi rett på menerstatning, erstatning for påført og fremtidig inntektstap, erstatning for påført og fremtidige merutgifter og erstatning for tapt hjemmearbeidsevne.

Erstatning

Menerstatning er erstatning for ikke økonomisk tap og kalles gjerne erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen vil i en viss grad kunne kompensere de savn en varig skade fører med seg, ved at man kan bruke erstatningen til å kjøpe andre opplevelser. Ta kontakt med advokat for å få orientering om menerstatning.

Er man utsatt for den vanligste yrkesskade eller en mindre vanlig yrkesskade kan man også ha rett på erstatning for inntektstap, påført og fremtidig. Skjæringstidspunktet mellom påført og fremtidig inntektstap er når erstatningssaken gjøres opp.

Erstatning for fremtidig inntektstap er ved yrkesskader standardisert og kalles grunnerstatning. Ved beregning av grunnerstatningen tas det normalt utgangspunkt i inntekten før skadetidspunktet, uføregrad og alder.

Godkjenner NAV skaden som en yrkesskade vil man få dekket det meste av merutgifter til behandling, medisiner ol. av HELFO(Helseøkonomi forvaltningen). Er man påført den vanligste yrkesskade eller en mindre vanlig yrkesskade har man imidlertid krav på erstatning for rimelig og nødvendige, påførte og fremtidige, merutgifter man blir påført som følge av yrkesskaden, og som man ikke får dekket av det offentlige.

Er man påført den vanligste yrkesskade eller en mindre vanlig yrkesskade så har man rett på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne dersom yrkesskaden medfører redusert evne eller bortfall av muligheten for å gjøre arbeid i hjemmet. Tapt hjemmearbeidsevne er typisk redusert evne til vask av bolig, vedlikehold av bolig, plenklipping og hagearbeid.

Husk på at dersom man blir påført den vanligste yrkesskade eller en mindre vanlig yrkesskade så dekker yrkesskadeforsikringsselskapet til arbeidsgiver rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår med erstatningssaken og hva man har krav på i erstatning. Vår erfaring er at å bruke advokat ved arbeidsulykke lønner seg.