Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Forskrift om menerstatning ved yrkesskade

Bilde av permer med dokumenter
Del oss

Dersom du er utsatt for en yrkesskade, kan du ha krav på menerstatning. Dette er en erstatning som skal kompensere for nedsatt livskvalitet og vurderes objektivt ut i fra hvilken skade du har fått. Men hvordan fastsettes størrelsen på menerstatning, og hvor kan du rette kravet ditt?

Beregning av menerstatning ved yrkesskade

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikringsordning, og du må derfor rette krav om menerstatning til arbeidsgiver forsikringsselskap. Dersom arbeidsgiver av ulike grunner ikke har tegnet forsikring, kan du uansett rette krav mot Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Når saken er meldt, vil forsikringsselskapet ta stilling til om skaden har en årsakssammenheng med den aktuelle ulykken, og om det er påført varig skade.

Det er skadeerstatningslovens § 3-1 som regulerer krav om menerstatning. Det står i første og andre setning at:

«Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, svares særskilt menerstatning. Denne erstatning fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse.»

Det står videre i Forskrift til menerstatning ved yrkesskade § 1 at:

«Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til medlemmets yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.»

Vurderingen av invaliditetsgrad er således en objektiv vurdering, og størrelsen av prosenten er ikke avhengig av hvilket yrke eller fritidsinteresser du har. Ved vurderingen av om du er blitt påført en «varig og betydelig skade» innhenter forsikringsselskapene som regel en spesialisterklæring fra en uavhengig legespesialist. Legen foretar en personlig undersøkelse av deg, ser igjennom journaler og vurderer ut i fra dette hvorvidt skaden har årsakssammenheng med ulykken, og hvor stor invaliditetsgrad skaden har gitt deg.

Skadetypen plasseres så i en invaliditetstabell som fremgår av Forskrift om menerstatning ved yrkesskade, og som angir hvilke prosentsatser som skal legges til grunn for de ulike skadetypene. Invaliditetstabellen angir flere ulike typer skader, men det er vanskelig å dekke alt. Dersom legen ikke finner din skade i tabellen, må invaliditetsgraden fastsettes ut i fra en sammenligning med lignende skader. Spesialisterklæringen fra legen blir ofte et avgjørende bevis i saken, og det er da viktig at det er en uavhengig lege som vurderer saken og ikke selskapets rådgivende lege. Les mer om valg av spesialist i vår artikkel om emnet.

Det er videre viktig å huske på at du kan ha krav på menerstatning fra både NAV og yrkesskadeforsikringsselskapet.

Vi i Codex advokat har lang erfaring med å bistå skadelidte etter arbeidsulykker, og vil gi deg gode råd i forbindelse med krav om menerstatning. Ta kontakt med oss i dag for en samtale om saken din.