Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Kapitalisering i erstatningsretten

Kalkulator og penger
Del oss

I personskadesaker er kapitalisering et viktig begrep. Personskadeerstatning for økonomisk tap i fremtiden, utbetales på et tidligere tidspunkt enn tapet reelt sett vil oppstå. Ettersom et konkret beløp i dag, er mer verdt enn tilsvarende beløp i fremtiden, må beløpet kapitaliseres/neddiskonteres for å kompensere for denne fordelen. Uttrykket kapitalisering i erstatningsretten brukes om denne utregningen som må foretas for å finne kapitalverdien/nåverdien av beløpet.

Hva er kapitaliseringsrenten?

Kapitaliseringsrenten er den rentesatsen som benyttes ved kapitalisering i erstatningsretten.

Ettersom kapitalisering innebærer neddiskontering av fremtidstapet for å finne hvilket beløp dette tilsvarer i dag, vil høyere rente gi lavere erstatning og motsatt. Kapitaliseringsrenten er derfor av sentral betydning for erstatningsbeløpet, og jo lenger tapserioden er, jo større utslag vil det gi.

Kapitaliseringsrenten er fastsatt av Høyesterett i en trafikkskadesak fra 2014 (Rt. 2014 s. 1203). Någjeldende kapitaliseringsrente er 4 %, og dette var en endring fra tidligere 5 %.

Det er ikke usannsynlig at kapitaliseringsrenten vil endres på nytt i fremtiden. Noe av grunnen til at den ble satt til 4 %, er at man med dagens samfunnsforhold og lave renter, mest sannsynlig ikke vil oppnå samme avkastning som tidligere. Enhver erstatningssak er unik, og det er svært vanskelig å forutse hvilken avkastning man vil oppnå på erstatningsutbetalingen. Hensynet til ressursbruk og standardiserte regler gjorde at Høyesterett konkluderte med at 4 % skal anvendes som hovedregel.

Bistand fra advokat

Kapitalisering i erstatningsretten er en sentral del av utmåling av fremtidstap. Dette innebærer også at det kan gjøre store utslag på erstatningen hvis ikke erstatningsberegningene gjøres korrekt. Våre personskadeadvokater har lang erfaring med å håndtere personskadesaker og erstatningsberegning. Hvis du er utsatt for en personskade anbefaler vi å ta kontakt med advokat for juridisk bistand så tidlig som mulig.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale om din sak.