Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade

Skadet dame sammen med legen sin
Del oss

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En arbeidsulykke er en plutselig eller uventet ytre hending som man har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i personens arbeid.

Sykdom kan også godkjennes som yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade, hvis sykdommen er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og sykdommen er nevnt i forskrift om yrkessykdom. Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade innebærer at sykdommen gis samme rettigheter som en yrkesskade.

For å avgjøre om en sykdom er yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade må det først avgjøres om sykdommen er nevnt i yrkessykdomslisten. Dersom sykdommen er nevnt i yrkessykdomslisten må det avgjøres om sykdommen skyldes skadelig påvirkning fra arbeidet. Om sykdommen skyldes skadelig påvirkning fra arbeidet vurderes etter fire vilkår:

a) Sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle,

b) vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet,

c) symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og

d) det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.

Vilkårene er kumulative. Det vil si at alle vilkårene må være oppfylt for at en sykdom godkjennes som yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade.

Dersom man har mistanke om at man er påført en yrkessykdom må det sendes melding om yrkesskade eller yrkessykdom til NAV og til arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. I utgangspunktet er det arbeidsgiver som skal melde den mulige yrkessykdommen til NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Dersom arbeidsgiver ikke melder om den mulige yrkessykdommen til NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring må man selv melde om yrkessykdommen.

Er man påført en yrkessykdom kan man ha rett på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven og man har særlige rettigheter i folketrygden ved yrkesskade og yrkessykdom. Ved en yrkessykdom kan man ha rett på menerstatning, erstatning for påført inntektstap, grunnerstatning, påførte og fremtidige merutgifter og tapt hjemmearbeidsevne.

Forsikringsselskapet som er ansvarlig ved yrkessykdom er forsikringsselskapet som arbeidsgiver hadde på konstateringstidspunktet ved yrkessykdom. Normalt er konstateringstidspunktet for en yrkessykdom første gangen man oppsøker lege for symptomene som senere leder til at yrkessykdommen blir påvist. Det er forsikringsselskapet arbeidsgiver har når yrkessykdommen blir konstatert som er erstatningsansvarlig selv om den skadelige påvirkningen i arbeid har skjedd hos en annen arbeidsgiver.

Dersom man er påført yrkessykdommer som likestilles som yrkesskade er det viktig å være klar over at yrkesskadeforsikringen dekker rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår med yrkessykdomssaken. Vår erfaring er at det lønner seg å bruke advokat. Våre resultater i yrkesskadesaker er gode. Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale.