Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Yrkesskader i forsvaret

Del oss

 Erstatnings/forsikringsordninger som et etablert for å gi vernepliktige soldater et erstatningsrettslig vern i tiden man avtjener førstegangstjenesten.

Selv om vernepliktige ikke er ansatt i Forsvaret eller mottar ordinær lønn, så defineres vernepliktige i yrkesskadeforsikringsloven som arbeidstakere.

Yrkesskadeforsikringsloven gir den vernepliktige rett på erstatning dersom det oppstår yrkesskade/yrkessykdom.

Aktuelle erstatningsposter kan være menerstatning, inntektstap og utgifter.

Ved yrkesskade er det i norsk rett et to-sporet yrkesskadesystem.  De alminnelige trygdeytelsene (fra NAV) skal sammen med ytelser fra ansvarlig yrkesskade-forsikringsselskap sette den skadelidte i samme situasjon som om skaden ikke hadde skjedd.

I folketrygdloven er det gitt særlige yrkesskaderegler for vernepliktige (ftl § 13-8).  Det bestemmes her at vernepliktige er yrkesskadedekket for enhver skade/sykdom som er påført eller oppstår i tidsrommet fra man møter til tjeneste og til man dimitterer.

Vernepliktige er altså yrkesskadedekket også på fritiden så lenge verneplikten varer.

Oppstår en skade for eks. under helgepermisjon så vil man kunne ha krav på yrkes-skadeytelser fra NAV.  Aktuelle NAV-ytelser i denne sammenheng kan være dekning av utgifter til medisinsk behandling, særfordeler ved beregning av ménerstatning mm.

I henhold til forsvarsloven (fl § 33) har man rett på erstatning for skader med en varig medisinsk invaliditet helt ned til 2 % dersom skaden har oppstått under tjenesten og har sammenheng med tjenesten.

Dersom skaden ikke har sammenheng med tjenesten (fritidsskade) er det imidlertid et vilkår at skaden minst gir en varig medisinsk invaliditet på 15 % før man har rett på erstatning.

Egen erstatningsordning for vernepliktige

Det er også etablert en egen erstatningsordning for vernepliktige.  Ordningen er regulert i Forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften).  Ordningen kalles «engangserstatningsordningen».

Formålet med engangserstatningsordningen er å gi den vernepliktige rask økonomisk hjelp uten komplisert og langvarig saksbehandling.  Erstatningsberegningen er standardisert og beregningen baserer seg på omfanget av varig medisinsk invaliditet.

Erstatning etter engangserstatningsordningen er et alternativ til erstatning etter yrkesskade-forsikringsloven, slik at erstatning beregnet etter forskriften samordnes (kommer til fradrag) i eventuell erstatning beregnet etter loven.

Statens Pensjonskasse og NAV

Søknader om erstatning etter engangserstatningsordningen eller yrkesskadeforsikringsloven behandles av Statens Pensjonskasse, SPK.

Krav om engangserstatning foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk/burde skaffet seg kunnskap om skaden og den ansvarlige (SPK).

Det er ikke tilstrekkelig å melde om skaden til Forsvaret der man tjenestegjør.  I henhold til vernepliktsforskriften (§83) avbrytes foreldelsesfristen først når skaden meldes til SPK.

Rent praktisk så meldes skaden inn til SPK samtidig som man bør melde om skade/søke om ménerstatning fra NAV.

Det er viktig å melde inn saken til NAV da vurderingen av omfanget av varig medisinsk invaliditet baserer seg på vedtak gjort av NAV.

Søkes det om ménerstatning fra NAV, så vil NAV innhente en spesialisterklæring som fastsetter omfanget av varig medisinsk invaliditet.  Denne spesialisterklæringen vil normalt bli lagt til grunn av NAV for deres vedtak vedrørende varig medisinsk invaliditet.  Er den varige medisinske invaliditet 15 % eller mer så vil man ha krav på ménerstatning fra NAV i tillegg til erstatning etter engangserstatningsordningen.

Som nevnt over ytes det imidlertid erstatning etter engangserstatningsordningen for skader helt ned til 2 % dersom skaden har oppstått under tjenesten og har sammenheng med tjenesten.

Advokat

Dialogen med SPK i en sak om personskade forutsetter kunnskap om kompliserte medisinske og juridiske problemstillinger.

Det anbefales å kontakte advokat dersom diskusjoner med SPK oppstår.  Dette for å få en vurdering av rettmessigheten av de anførsler som måtte bli presentert fra SPKs side.

Codex Advokat Oslo AS er landsdekkende og har landets største avdeling med advokater som arbeider dedikert med personskadeerstatning/yrkesskadeerstatning og forsikrings-rettslige spørsmål.

Ta kontakt med Codex Advokat Oslo AS om du ønsker juridisk bistand eller bare en uforpliktende samtale om din sak.