Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Loss of License sjøfolk

Del oss

I noen yrker kreves det gyldig helseattest eller helseerklæring for å kunne være i arbeid. Dette gjelder blant annet sjøfolk og piloter. Helseattesten skal sørge for at vedkommende er helsemessig skikket til arbeidet og til å ivareta sikkerheten hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. Loss of License eller tap av helseattest, er et uttrykk som brukes når sjøfolk får utstedt en udyktighetserklæring fra sjømannslegen.

Loss of License forsikring for sjøfolk

Du bør ha en Loss of License forsikring, også kalt lisensforsikring, hvis arbeidet ditt krever gyldig helseattest. Du kan tegne forsikringen selv, eller via arbeidsgiveren din.

Hvis du mister helseattesten din er du særlig utsatt fordi du automatisk ikke lenger kan fortsette arbeidet ditt, før du eventuelt får tilbake helseattesten din. I et annet type yrke ville man ofte kunne tilpasset arbeidsoppgavene eller for eksempel jobbet deltid.

Det kan være mange grunner til at man mister helseattesten. Det kan for eksempel være en yrkesskade, fritidsulykke, trafikkskade eller lignende. Det kan også være at man har blitt rammet av sykdom.

Ofte vil sjøfolk eller offshorearbeidere ha høye inntekter, og det kan få store økonomiske konsekvenser å miste helseattesten. Kanskje kommer man ikke tilbake til arbeidet, og man må finne annet arbeid på land med lavere inntekt. Loss of License forsikring for sjøfolk skal begrense de økonomiske konsekvensene av å miste helseattesten.

Loss of License forsikring – varig tap av helseattest

Hvis du har mistet helseattesten bør du sende skriftlig melding om tap av helseattest til forsikringsselskapet så snart som mulig. Du kan miste kravet ditt hvis du avventer. Det skal som hovedregel sendes senest innen ett år.

Det er et vilkår for utbetaling av Loss of License forsikring for sjøfolk at tap av helseattest er konstatert som varig, og ikke bare midlertidig. Normalt vil sjømannslegen ha konkludert med hvorvidt tap av helseattesten er varig eller midlertidig. Vi erfarer imidlertid at forsikringsselskapet i tillegg gjør sin egen uavhengige vurdering av om tapet er av tilstrekkelig varighet til å utløse forsikringsutbetalingen. Lisensforsikringene utløser ofte store erstatningsutbetalinger, og forsikringsselskapene forsøker å overprøve sjømannslegen.

Vi anbefaler å ta kontakt med en av våre personskadeadvokater hvis du har fått avslag på utbetaling av Loss of License forsikring etter tap av helseattesten. Vi har ved flere anledninger bistått klienter med å få utbetalt lisensforsikringen etter at forsikringsselskapet først hadde gitt avslag.

Loss of License forsikring – Bistand av advokat

Vi anbefaler som nevnt å få bistand av advokat hvis du har mistet helseattesten din. Dette gjelder spesielt hvis forsikringsselskapet har gitt deg avslag på utbetaling av lisensforsikringen din. Vanligvis dekker ikke forsikringen bistand av advokat i søknadsprosessen for å kreve lisensforsikringen. Har du imidlertid fått et avslag som er feil, har du krav på å få dekket bistand av advokat til å klage på avslaget hvis du senere får medhold i erstatningsutbetaling av lisensforsikringen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.