Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Yrkesskade advokat Oslo

Mann som noterer med dokumenter på pulten
Del oss

I alle typer av arbeidsforhold er arbeidstakere utsatt for risiko – i større eller mindre grad. En yrkesskadeulykke vil si at noe plutselig og uventet inntrer. Plager som oppstår etter langvarige belastninger kan derfor ikke anses som en yrkesskadeulykke. En typisk risiko som kan realisere seg i en yrkesskadeulykke, er faren for å skade seg ved et fall. Vi i Codex Advokat Oslo AS erfarer at arbeidstakere innen bygg, håndverk og transport er særlig utsatte yrkesgrupper.

I enkelte yrker kan arbeidstakere risikere å bli eksponert for farlige stoffer, eks. asbest, og derved risikere å pådra seg en kreftsykdom. Et annet eksempel er bakeren som pådrar seg bakerastma på grunn av intoleranse for melstøv. En lang rekke av sykdommer kan godkjennes som yrkessykdommer.

Felles for alle yrkesgrupper er at alle er sikret under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Både de som utsettes for en yrkesskadeulykke og de som pådrar seg en yrkessykdom, er sikret under yrkesskadeforsikringsloven. I noen tilfeller kan en yrkesskadeulykke eller en yrkesskadesykdom føre til dødsfall. I så fall vil også etterlatte være sikret under yrkesskadeloven.

Den sikkerheten yrkesskadeforsikringsloven gir, er at skadelidte eller etterlatte skal være sikret økonomisk mot det inntektsbortfallet som er forårsaket av yrkesskadeulykken eller yrkessykdommen.

Det er i denne sammenheng viktig å peke på at den skadelidte også vil ha rettigheter overfor NAV. Fra stønadsmenyen hos NAV nevnes; sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Merk i den sammenheng at det er viktig å melde yrkesskade eller yrkessykdom til NAV, helst innen et år, idet krav under folketrygdlovens yrkesskadekapittel kan gi høyere ytelser enn ellers. Arbeidstakers rettigheter er således utvidet for yrkesskadde.

Erstatning for økonomisk tap

Det rettslige utgangspunktet er at skadelidte skal ha erstattet det økonomiske tapet som har sin årsak i yrkesskadeulykken eller yrkessykdommen. I bunnen ligger gjerne den lønnen skadelidte ev. klarer å oppebære til tross for yrkesskaden eller yrkessykdommen. Dertil kommer ytelser fra NAV; først sykepenger i ett år og deretter arbeidsavklaringspenger i inntil fire år. Dersom attføring til arbeid ikke lykkes i disse periodene, vil normalt uførepensjon være neste skritt. yrkesskadeerstatning

I den grad skadelidte ikke oppnår full kompensasjon for sitt økonomiske tap gjennom delvis arbeid og delvis ytelses fra NAV, skal yrkesskadeforsikringsselskapet håndtere dette. yrkesskadeforsikringsloven. Det er fire erstatningsposter som da skal erstattes; påførte og fremtidige utgifter, herunder utgifter til advokatbistand. Dertil skal påført og framtidig økonomisk tap erstattes.

Det er også en erstatningspost av ikke-økonomisk tap som det kan kreves erstatning for; menerstatning. Denne erstatningsposten skal erstatte tap av livsutfoldelse. Forutsetning for å kunne kreve menerstatning, er at skadefølgen er betydelig. Det kreves minst 15 prosent varig medisinsk invaliditetsgrad.

Under behandlingen av yrkesskadesaken vil det være en legespesialist som vurderer graden av varig medisinsk skadefølge. Vi i Codex Advokat Oslo AS har lang erfaring i å finne fram til de beste egnede spesialistene. Selv om vi holder til i Oslo, håndterer vi til enhver tid klienter over hele landet.

Les mer i vår artikkel om arbeidsuførhet ved yrkesskade på vår hjemmeside www.personskadeadvokater.no.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din yrkesskadesak.