Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Yrkesskade melding

Mann som skriver på et dokument
Del oss

Hvis du blir utsatt for en yrkesskade, er det viktig at du sørger for at både NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap får melding om yrkesskaden innen de fastsatte frister. Dette har avgjørende betydning for din rett til ytelser fra NAV og erstatning fra forsikringsselskapet.

Melding om yrkesskade til NAV

Dersom du blir utsatt for en yrkesskade, må NAV få melding om yrkesskaden innen ett år.

Det er arbeidsgiveren din som plikter å melde skaden til NAV på et eget skademeldingsskjema. Her må arbeidsgiver oppgi hva som har skjedd, hvor alvorlig ulykken anses å være, og hva slags skade du har fått. Skademeldingsskjema fylles normalt ut av nærmeste leder eller av personalansvarlig sammen med den som er skadet.

Selv om det er arbeidsgiver som plikter å melde skaden til NAV, opplever vi dessverre at dette ofte ikke gjøres. Dersom du får en yrkesskade er det derfor viktig at du sørger for at NAV får melding om yrkesskaden. Du kan også levere skademeldingsskjemaet selv, men arbeidsgiver må signere på skjemaet.

Godkjent yrkesskade hos NAV gir særlige rettigheter i folketrygden, blant annet bedre beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. I tillegg har du som hovedregel krav på dekning av nødvendige helsetjenester inkludert egenandeler. Du kan også søke om menerstatning fra NAV hvis skaden er varig og betydelig.

Det er viktig at melding om yrkesskade gis innen ett etter at yrkesskaden skjedde. Hvis du melder fra for sent, kan du få problemer med å få skaden godkjent som yrkesskade hos NAV. I verste fall kan det medføre at du går glipp av ytelser fra NAV.

Melding om yrkesskade til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap

Arbeidsgivere plikter etter norsk lov å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. En arbeidstaker som blir påført en yrkesskade kan kreve erstatning direkte fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Arbeidsgiver trenger dermed ikke å involveres i saken.

Utgangspunktet er at arbeidstaker selv har ansvar for å gi melding om yrkesskade til arbeidsgivers forsikringsselskap. Arbeidsgiver plikter å gi opplysninger om hvilket forsikringsselskap som har yrkesskadeforsikring for dem.  I de tilfeller der arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, mister du ikke ditt krav på erstatning. Skaden skal ved slike tilfeller meldes til Yrkesskadeforsikringsforeningen, som trer inn i stedet for et vanlig yrkesskadeforsikringsselskap.

I skademeldingen beskrives hendelsesforløpet. Det er svært viktig at det gis en grundig og korrekt beskrivelse. Dette er fordi skademeldingen er et sentralt bevis ved vurderingen om vilkårene for yrkesskade er oppfylt. Her kan du lese mer om gangen i en yrkesskadesak.

Det gjelder ingen tilsvarende meldefrist overfor forsikringsselskapet som det gjør overfor NAV. Arbeidstakerens krav mot forsikringsselskapet foreldes imidlertid tre år etter utløpet av det kalenderår arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Bestemmelsene rundt dette er kompliserte. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av våre erfarne personskadeadvokater for å forsikre deg om at dette blir gjort riktig.

Melding om yrkesskade til arbeidstilsynet og politiet

Ved alvorlige skader eller dødsfall plikter arbeidsgiver å varsle Arbeidstilsynet og politiet.

Krav på erstatning ved yrkesskade

Erstatningskrav som følge av yrkesskade innebærer kompliserte vurderinger. Vi i Codex Advokat er spesialister på erstatning ved yrkesskade. Det er greit å vite at forsikringsselskapet som hovedregel dekker rimelige og nødvendige advokatkostnader ved yrkesskade.

Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende samtale om din yrkesskade.