Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Loss of license Nordsjøen

Lege som peker på en modell av en ryggrad
Del oss

Loss of license forsikring / lisensforsikring

Loss of license forsikring, eller lisensforsikring som det heter på norsk, er en forsikring knyttet til forskjellige yrker hvor det kreves helseattest for å ha anledning til å utøve det aktuelle yrket.

Typiske yrker hvor det kreves helseattest er bl.a. for sjømenn/sjøfolk, offshorearbeidere og piloter.  Bakgrunnen for at det oppstilles krav til helse for visse yrkesgrupper er at nedsatt helse for disse yrkesutøverne vil kunne medføre risiko for en selv og/eller andre.

Formålet med en lisensforsikring er å gi erstatning for inntektstapet som oppstår ved tap av helseattesten.

Forsikringsdekningen loss of license Nordsjøen ble opprettet fordi man så at det å miste helseattesten for nordsjøarbeidere vil medføre at inntektstap oppstår og at arbeidstakeren pga av tapt helseattest må slutte i sitt arbeid i Nordsjøen.

Har man et yrke hvor det kreves helseattest bør man sørge for å være omfattet av en lisensforsikring.  De fleste som arbeider i yrker hvor det kreves helseattest er også omfattet av en lisensforsikring som er tegnet av arbeidsgiver.  Enkelte tariffavtaler angir også at arbeidsgiver må tegne lisensforsikring for sine ansatte.

Sett fra arbeidsgivers side så er lisensforsikring imidlertid ikke en obligatorisk forsikring slik som yrkesskadeforsikring.  Dette betyr at man som arbeidstaker selv bør sjekke ut om man er dekket av en lisensforsikring via sin arbeidsgiver, eller om man selv må tegne slik forsikring for å sikre seg mot følgene av tapt helseattest.

Det kan være forskjellige årsaker til at man mister helseattesten, for eksempel yrkesskade, fritidsulykke eller naturlig sykdom.  Er det tale om varig tap av helseattesten vil utbetaling under lisensforsikringen kunne være aktuelt.

Hva som dekkes under en lisensforsikring vil variere, men dekningsomfanget vil fremkomme av forsikringsvilkårene knyttet til lisensforsikringen.  Som regel er forsikringssummen oppgitt i antall G (Grunnbeløpet i folketrygden).  Vurderer man at dekningen er for lav har man anledning til å tegne tilleggsdekning.  Men for å få tegnet tilleggsforsikring er det et vilkår at man på tegningstidspunktet har gyldig helseattest.

Ønsker du å tegne Loss of license Nordsjøen forsikring, eller tilleggsforsikring, så bør du skriftlig kontakte et forsikringsselskap som tilbyr lisensforsikring.

Ved tap av helseattesten er det viktig å melde inn dette til forsikringsselskapet så snart som mulig.  Dette da det er meldefrister og man risikerer å miste sin rett på erstatning dersom man venter for lenge.

Har man mistet sin helseattest pga yrkesskade vil oppgjør av lisensforsikringen bli samordnet med oppgjøret under yrkesskadeforsikringen.

Samordning mellom disse erstatningsordningene innebærer at man får fradrag i oppgjøret av yrkesskadeforsikringen for hva som blir utbetalt under lisensforsikringen.  Man har ikke rett på fullt oppgjør under begge ordninger.

Bruk advokat

Noen ganger blir det diskusjon med lisensforsikringsselskapet om det er tale om varig tap av helseattest eller ei.  Forsikringsselskapet kan anføre at det ikke er tale om varig tap av helseattesten og at de derfor ikke er i ansvar.  Dette samtidig som arbeidstakeren kan hende har måttet slutte i sitt arbeid.

En del lisensforsikringer har i sine vilkår også reservasjoner mot å dekke tap av helseattest innen en viss tid etter forsikringen ble tegnet, og som har sin årsak i sykdom som man må anta at arbeidstakeren kjente til ved inngåelse av avtalen (regler om karenstid).

Det anbefales å kontakte advokat dersom slike diskusjoner oppstår, dette for å få en vurdering av rettmessigheten av forsikringsselskapets anførsler eventuelt avslag.

Codex Advokat Oslo AS er landsdekkende og har landets største avdeling med advokater som arbeider dedikert med personskadeerstatning og forsikringsrettslige spørsmål.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.