Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Invaliditetstabell – Menerstatning

Person som skriver som ser på kalkulator
Del oss

Hvis du har blitt påført en varig skade etter for eksempel en bilulykke, arbeidsulykke, voldshendelse, pasientskadesak eller lignende, kan du ha krav på menerstatning. I slike saker benyttes en invaliditetstabell for å vurdere omfanget av skaden du er påført. Omfanget av skaden vil få betydning for størrelsen på erstatningen. Dess større skade jo høyere erstatning, og motsatt. Menerstatning er en erstatning/kompensasjon for den tapte livsutfoldelsen som skaden forutsettes å utgjøre. Menerstatning er altså erstatning for ikke-økonomisk tap.

Menerstatning

I henhold til skadeserstatningsloven § 3-2 kan du ha krav på menerstatning hvis du er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art. Varighetsvilkåret krever ikke livsvarighet, og kan være oppfylt ved minst 7–10 år varighet på skaden. Vilkåret om betydelig er oppfylt dersom skaden er vurdert til minst 15 % invaliditet i henhold til invaliditetstabellen. Se nærmere om invaliditetstabellen nedenfor. Det siste vilkåret om medisinsk art, omfatter både fysiske og psykiske plager. Medisinsk art innebærer imidlertid at det ikke tas hensyn til skadelidtes yrke eller eventuelt nedsatt evne til inntektsgivende arbeid, ved utmåling av menerstatning. Dette kommer inn under øvrige erstatningsposter som for eksempel inntektstap.

Medisinsk invaliditet – invaliditetstabellen

Den medisinske invaliditeten (invaliditetsgraden) må fastsettes for å kunne vurdere et krav om menerstatning. Invaliditetsgraden fastsettes ut ifra skaden art og størrelse, samt forventet betydning for livsutfoldelse etter en objektiv vurdering. Det skal normalt ikke tas personlige, subjektive hensyn.

Invaliditetsgraden fastsettes i prosent etter invaliditetstabellen (Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell og forskrift datert 21.4.97). Denne tabellen er utarbeidet- og gjelder for yrkesskade, men etter fast og langvarig praksis brukes invaliditetstabellen også for øvrige skader. Dette innebærer at dersom du er påført en varig pasientskade eller trafikkskade, vil også denne vurderes etter invaliditetstabellen.

Invaliditetstabellen er inndelt i hovedgrupper og underpunkter for de ulike delene av kroppen. Hvis den aktuelle skaden ikke finnes i tabellen må det foretas en sammenligning med andre punkter i tabellen som gjelder sammenliknbare skader. Hvis man har en skade fra tidligere er det viktig å opplyse om dette, ettersom det i noen tilfeller kan gi høyere invaliditetsgrad for den skaden som skal vurderes. Dette gjelder for eksempel ved skade på ett øye, hvis det andre allerede er skadet.

Utmåling av menerstatning

Beregning av menerstatning er standardisert. Det vil si at menerstatningen beregnes ut i fra en tabell, der invaliditetsgraden, skadelidtes alder og Grunnbeløpet inngår i formelen.

Menerstatning er inndelt i 9 grupper, som innebærer at det gis samme erstatning innenfor de ulike nivåene, hvis øvrige faktorer er like. Nedenfor finner du de aktuelle gruppene og et eksempel på beregning av menerstatning:

Gruppe Invaliditetsgrad
1 15–24 %
2 25–34 %
3 35–44 %
4 45–54 %
5 55–64 %
6 65–74 %
7 75–84 %
8 85–100 %
9 Betydelig større skadefølger enn ved invaliditetsgrad på 100 %

 

Du kan lese mer om beregning av menerstatning i vår artikkel om Invaliditetstabell.

Bistand av advokat

Hvis du har vært utsatt for en ulykke og er påført en personskade, bør du kontakte en advokat som har erfaring med å håndtere personskadeerstatningssaker. Advokaten din kan for eksempel bistå deg med å fremme et krav om menerstatning overfor den ansvarlige. Hvis skaden er påført som følge av en bilulykke eller arbeidsulykke kan erstatningskravet rettes mot det ansvarlige forsikringsselskapet. Mange opplever at det er vanskelig å få gjennomslag for et krav mot forsikringsselskapet, og vi anbefaler å få bistand fra advokat. Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i personskadeerstatningssaken.

Ved krav om menerstatning er det kompliserte medisinske- og juridiske vurderinger som må foretas, både ved fastsettelsen av riktig invaliditetsgrad og valg av spesialist som kan ha stor betydning for ditt erstatningskrav. Våre personskadeadvokater sørger for at dine interesser ivaretas på best mulig måte.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale i dag.