Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Arv og forsikring

Mann som leser dokumenter
Del oss

Hvis skadelidte som har et erstatningskrav mot et forsikringsselskap dør mens erstatningssaken pågår, blir det ofte spørsmål om noen arver erstatningskravet. Hvis man for eksempel har blitt skadet i en bilulykke eller arbeidsulykke, kan man ha krav på personskadeerstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Personskadesaker tar ofte lang tid å behandle, og i noen få tilfeller skjer det at skadelidte dør før erstatningssaken er avsluttet. Kan skadelidtes arvinger overta erstatningskravet? Har de krav på å få utbetalt samme erstatning som skadelidte skulle hatt?

Har arvingene krav på erstatningen til skadelidte?

Hvis skadelidte dør før erstatningssaken er avsluttet, men etter at deler av erstatningen er utbetalt, får dødsfallet ikke betydning for denne delen. Det vil si at arvingene har krav på allerede utbetalt erstatning på vanlig måte etter arveloven.

For den delen av erstatningen som ikke er utbetalt til skadelidte, må det skilles mellom de ulike erstatningspostene.

Hvis du har blitt skadet i en bilulykke kan du ha krav på erstatning for merutgifter, inntektstap, hjemmearbeidstap, menerstatning og oppreisningserstatning. Høyesterett har i en yrkesskadesak (Rt. 2006 s. 684) konkludert med at arvingene ikke kunne overta et krav på erstatning for fremtidig inntektstap som ikke var erkjent eller rettskraftig avgjort. Det samme gjelder trolig også utenfor yrkesskadesakene, som for eksempel trafikkulykkesaker, pasientskadesaker og voldsoffersaker. Videre har dermed arvingene heller ikke rett til å overta krav på fremtidige merutgifter og fremtidig hjemmearbeidstap. Arvingene har imidlertid sannsynligvis rett til å overta krav på påført utgiftstap, inntektstap og hjemmearbeidstap.

Når det gjelder overføring av krav på menerstatning og oppreisning, er dette uttrykkelig regulert i skadeserstatningsloven § 3-10. Det følger av bestemmelsen at krav på menerstatning og oppreisning bare kan overføres ved arv hvis kravet er godkjent eller gjort gjeldende ved søksmål.

Forsørgertapserstatning

Hvis skadelidte dør mens erstatningssaken pågår kan det reises spørsmål om det oppstår et nytt erstatningskrav – nemlig forsørgertapserstatning for de etterlatte.

Dersom de etterlatte var helt eller delvis forsørget av avdøde før vedkommende døde, kan de etterlatte ha krav på forsørgertapserstatning fra den som kan holdes ansvarlig for dødsfallet. Du kan lese mer om erstatning for tap av forsørger i vår artikkel om dette.

Arv og forsikring – Bistand fra advokat

Hvis du havner i en situasjon hvor det er spørsmål om du arver et erstatningskrav fra avdøde, anbefaler vi å få bistand fra advokat med erfaring fra personskadesaker. Våre personskadeadvokater arbeider spesialisert med personskadeerstatning, og har kompetansen og erfaringen til å bistå i din sak. Hvis det for eksempel gjelder personskadeerstatning etter bilulykke eller yrkesskade, skal det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter på lik linje med andre merutgifter.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale om din personskadesak.