Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Etteroppgjør

Kalkulator og penger
Del oss

Er man påført personskade ved en yrkesskade vil man ha krav på et erstatningsoppgjør.  Erstatningsoppgjøret finner sted når saken er tilstrekkelig avklart.

Utgangspunktet er at et erstatningsoppgjør er endelig og bindende for partene.  Men selv om erstatningsoppgjør er utbetalt og saken er avsluttet, så kan situasjoner oppstå hvor det kan kreves etteroppgjør fra forsikringsselskapet.

Yrkesskadesaker kan ha lang behandlingstid, ofte flere år.  Forsikringsselskapene ønsker ofte å utbetale oppgjør så snart saken er «tilstrekkelig avklart».  I dette ligger at en yrkesskadesak kan bli oppgjort før uføregrad og medisinsk invaliditet er endelig.

At erstatningsoppgjør blir utbetalt før uføregrad og medisinsk invaliditet er endelig avklart kan være en fordel.  Skadelidte mottar oppgjør tidligere enn om man måtte vente til uføregrad og medisinsk invaliditet var endelig avklart og selskapet på sin side får lavere kostnader knyttet til sin håndtering av saken.

Sikkerhetsventil

Reglene om etteroppgjør er en sikkerhetsventil som gir skadelidte rett til å kreve en korrigering av erstatningsoppgjøret dersom det tilkommer en vesentlig endring av varig medisinsk invaliditet og/eller varig ervervsmessig uførhet etter oppgjør er utbetalt og saken avsluttet.

Eks.:

Skadelidte har mottatt erstatningsoppjør som omfatter erstatningspostene påført inntektstap, grunnerstatning/fremtidig inntektstap, og menerstatning basert på at han/hun grunnet yrkesskaden er blitt 50 % ervervsmessig ufør.  Etter en tid viser det seg imidlertid at yrkesskaden medfører at han/hun ikke klarer å fungere i jobb i det hele tatt.  I en slik situasjon vil det kunne være grunnlag for å kreve etteroppgjør basert på at skadelidte er 100% ervervsufør grunnet yrkesskaden.

Hjemmel for krav om etteroppgjør

Hjemmelen for å kreve etteroppgjør er yrkesskadeforskriften § 5-1.  Bestemmelsen er tatt inn nedenfor:

  • 5-1.Er erstatningen fastsatt etter § 2-2, kap. 3 eller kap. 4 og skadelidtes ervervsmessige uføregrad eller medisinske invaliditet som følge av ulykken endrer seg vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør. Krav om etteroppgjør må framsettes innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.

Ved etteroppgjør etter kap. 3 og kap. 4 beregnes først differansen mellom erstatningen skadelidte fikk ved oppgjøret og den erstatningen skadelidte ville ha fått ved oppgjøret om den nye invaliditetsgraden var blitt lagt til grunn. Deretter beregnes tilleggserstatningen på grunnlag av G på det nye oppgjørstidspunktet.

Det er bare skadelidte som kan kreve etteroppgjør.  Forsikringsselskapet kan ikke kreve at erstatningsoppgjøret endres/justeres dersom det viser seg at skadelidtes helse blir bedre enn man forventet/forutsatte på oppgjørstidspunktet.

Krav om etteroppgjør må fremsettes innen det har gått fem år etter erstatningsoppgjøret ble utbetalt/avsluttet.

Etteroppgjør kan kreves i tilknytning til erstatningspostene ménerstatning, grunnerstatning/ fremtidig inntektstap og fremtidige merutgifter.

Når kan det kreves etteroppgjør

For å ha krav på etteroppgjør må den ervervsmessige uførhet og/eller den medisinske invaliditet ha endret seg vesentlig.  Rettspraksis har ikke avklart innholdet av begrepet «vesentlig» i denne sammenheng.  Lovforarbeider antyder at endringen må være på minst 20 prosentpoeng.

Har den medisinske invaliditet etter oppgjør ble utbetalt endret seg fra f. eks. 40% til 60% så er endringen 20 prosentpoeng (mens en endring på 20% ville vært en endring fra 40% til 48%).

Beregning av etteroppgjør

Hvordan etteroppgjør beregnes fremkommer av yrkesskadeforskriften § 5-1, 2. ledd.

Etteroppgjøret beregnes ved først å beregne den erstatning skadelidte ville hatt krav på dersom den nye invaliditetsgraden/medisinske invaliditet var blitt lagt til grunn.  Deretter finner man differansen mellom faktisk mottatt erstatning og den erstatning skadelidte ville hatt krav på dersom ny invaliditetsgrad var blitt lagt til grunn for oppgjøret.  Denne differansen blir deretter justert med utviklingen av G fra oppgjøret fant sted og frem til nytt oppgjørstidspunkt.

Advokat

Tror du at du kan ha krav på etteroppgjør anbefaler vi at du tar kontakt med advokat for en vurdering av din sak.

Dersom man har krav på etteroppgjør plikter forsikringsselskapet å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din sak.