Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Arbeidsulykke på sokkelen

Yrkesskade på sokkelen
Del oss

En arbeidsulykke på sokkelen kan ha store konsekvenser – både helsemessig og økonomisk. I Norge er alle arbeidsgivere lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Dette gjelder også dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke på sokkelen. Dette innlegget omhandler hva du kan ha krav på i erstatning etter en arbeidsulykke på sokkelen.

Erstatning for tapt inntekt

Får du et inntektstap som følge av arbeidsulykke på sokkelen har du rett på erstatning for dette. Erstatning for påført inntektstap er erstatning for inntektstapet du har fra arbeidsulykken skjedde og frem til endelig oppgjør av erstatningssaken. Erstatningen for påført inntektstap beregnes ved å finne forskjellen mellom det du ville ha tjent om arbeidsulykken ikke hadde skjedd og det du har hatt av inntekter og ytelser med skaden.

Fremtidig inntektstap er perioden fra erstatningssaken gjøres opp og frem til pensjonsalder. Erstatning for fremtidig inntektstap er i yrkesskadesaker standardisert og kalles ”grunnerstatning”. Ved beregning av grunnerstatningen tas det utgangspunkt i din inntekt på skadetidspunktet, din uføregrad og alder.

Menerstatning

Menerstatning er erstatning for ikke-økonomisk tap som følge av arbeidsulykken og kalles gjerne erstatning for tapt livsutfoldelse. Tanken bak menerstatningen er at penger til en viss grad kan kompensere for de savn en medisinsk invaliditet medfører, ved at du kan bruke menerstatningen til å kjøpe andre opplevelser.

Hvis du har blitt utsatt for en arbeidsulykke på sokkelen, kan du ha rett på menerstatning fra både arbeidsgivers yrkesskadeforsikring og NAV. For å ha rett på menerstatning må du ha en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer. Noen arbeidsgivere har tegnet en utvidet forsikring, slik at medisinsk invaliditet under 15 % også kan gi rett på menerstatning. Den medisinske invaliditeten beregnes med utgangspunkt i invaliditetstabellen.

Tapt hjemmearbeidsevne

Dersom du etter en arbeidsulykke på sokkelen får redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet som du tidligere gjorde, kan du også ha rett på erstatning for bortfall av evnen til egeninnsats i hjemmet.

Påførte og fremtidige merutgifter

Etter en arbeidsulykke på sokkelen har du også rett på erstatning for rimelige og nødvendige påførte og fremtidige merutgifter du har som følge av arbeidsulykken. Dette forutsetter at du ikke får dekket utgiftene av det offentlige.

Loss of license

Medfører arbeidsulykken at du varig mister din helseattest, kan du ha rett på utbetaling fra din loss of license-forsikring, dersom du var dekket av en slik forsikring da arbeidsulykken skjedde.

Private forsikringer

Etter en arbeidsulykke på sokkelen bør du undersøke om du har private forsikringer som kan gi rett på erstatning. Det kan f.eks. være en ulykkesforsikring, reiseforsikring eller forsikringer gjennom en fagforening.

Bruk advokat

Vi anbefaler å bruke advokat ved yrkesskade. Dersom du blir påført en arbeidsulykke på sokkelen dekker yrkesskadeforsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. For mer informasjon henvises til vår hovedside om yrkesskade. Du kan også ta kontakt med våre Personskadeadvokater for en gratis og uforpliktende samtale.