Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Yrkesskade i Nordsjøen

bilde av oljeplatform
Del oss

Arbeidet på plattformer, flytende som faste, ulike typer skip og helikoptertransport kan med rette oppfattes som trygt. Men regelmessig inntreffer ulykker også i Nordsjøen, og det viser seg dessverre at skadepotensialet er stort. Med jevne mellomrom står det i avisen om ulykker som har fått tragisk utfall; enten i form av død eller i form av kvestelser.

Som alle andre arbeidstakere er ansatte i Nordsjøen økonomisk sikret dersom yrkesskadeulykke inntreffer. Alle arbeidsgivere er pålagt å forsikre sine ansatte iht. yrkesskadeforsikringsloven. Både den direkte skadelidte og etterlatte er sikret økonomisk gjennom denne loven.

Lov om yrkesskadeforsikring erstatter inntektstap knyttet til arbeidsuførhet etter yrkesskade. Samtidig vil den skadelidte også ha rettigheter overfor NAV i form av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og ev. uførepensjon. Arbeidstakers rettigheter overfor NAV er utvidet overfor yrkesskadde.

Økonomisk uførebegrep

Yrkesskadeforsikringslovens utgangspunkt er at skadelidte skal ha sitt fulle tap erstattet. Uførebegrepet i loven er således økonomisk, dvs. at skadelidte skal ha erstattet differansen mellom inntekt uten skaden og inntekt med skaden. Inntekt med skade vil eksempelvis etter hvert kunne bli en kombinasjon av lønn med uføretrygd fra NAV.yrkesskadeerstatning. I tillegg vil man kunne ha krav på erstatning fra yrkeskadeforsikringsselskapet, iht. yrkesskadeforsikringsloven,

Men det er viktig å merke seg at man også kan ha krav på erstatning dersom man må avslutte en godt betalt stilling i Nordsjøen til fordel for en dårligere betalt stilling på land.

Eksempel

Som eksempel kan nevnes elektrikeren som tjente kr. 900 000,- i 100 prosent stilling i Nordsjøen og som følge av yrkesskade ble medisinsk forhindret fra å fortsette arbeidet offshore. I stedet fikk han 100 prosent arbeid hos landbasert elektrofirma med årslønn kr. 600 000,-. Det økonomiske uførebegrepet leder således til krav om erstatning også i et der man som følge av yrkesskaden må gå fra godt betalt stilling til en lavere betalt stilling. Og det er det fulle inntektstapet som kan kreves erstattet.

Les mer i vår artikkel om arbeidsuførhet ved yrkesskade på vår hjemmeside www.personskadeadvokater.no.

Codex Advokat har lang erfaring med å fremme krav om erstatning som følge av arbeidsuførhet ved yrkesskade.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om din yrkesskadesak.