Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Bussulykke – Erstatning

Buss
Del oss

Blir man påført en personskade ved en bussulykke så kan man oppleve at livet blir endret. Personskaden kan medføre lengre sykehusopphold, rehabilitering og tapt ervervsevne. Da er det godt å vite at alle busser i Norge er lovpålagt å ha ansvarsforsikring som dekker personskade og rimelig og nødvendige utgifter til juridisk bistand i personskadesaken.

En bussulykke kan skje på mange ulike måter. Man har rett på erstatning fra bussen sin ansvarsforsikring dersom man blir påført en personskade som fører, passasjer eller fotgjenger.

Erstatningsposter

Blir man påført en personskade etter en bussulykke kan man ha rett på erstatning for både økonomisk og ikke økonomisk tap. Erstatningspostene man kan få erstatning for er menerstatning, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidige merutgifter, tapt hjemmearbeidsevne og oppreisning. Dersom en person omkommer som følge av en bussulykke kan det også være aktuelt med erstatning for tap av forsørger.

Dersom man blir påført en personskade etter en bussulykke som medfører at man får en varig og betydelig skade, som gir en medisinsk invaliditet på 15% eller mer, har man rett på menerstatning. Menerstatningen skal skadelidte kunne bruke til å kjøpe andre opplevelser, når fysisk utfoldelse blir vanskelig eller umulig.

Får man et inntektstap som følge av personskaden man ble påført ved bussulykke har man rett på erstatning for inntektstap. Erstatningen for inntektstap beregnes ved at man finner forskjellen mellom det man ville ha tjent om personskaden ikke hadde skjedd og det man har av inntekter/ytelser med personskaden.

Blir man påført en personskade ved en bussulykke har man også krav på å få utgiftserstatning for alle merutgifter man har som følge av personskaden. Merutgifter er typisk behandlingsutgifter og reiseutgifter utover utgifter som vil bli dekket av HELFO. Ved store personskader kan det også være aktuelt med erstatning for utgifter for tilpasning av boligen.

Er det arbeid i hjemmet man gjorde før personskaden og som man etter personskaden ikke lenger kan utføre, har man rett på erstatning ved arbeid i hjemmet. Tapt hjemmearbeidsevne kan f.eks. være at man ikke lenger kan gjøre tyngre husarbeid, vedlikehold av egen bolig og hagearbeid.

Hvis den som forårsaket bussulykken har opptrådte grovt uaktsomt eller forsettlig kan man ha krav på oppreisning etter trafikkskade. 

Få bistand av advokat ved personskade etter bussulykke

Alle personskader etter bussulykke må håndteres individuelt og på riktig måte for at man skal få den erstatningen man har krav på. Vurderingene som skal gjøres kan være komplekse og vanskelige juridiske vurderinger. Det er derfor en fordel om man lar seg bistå av advokat med erfaring fra slike saker.

Bussens ansvarsforsikring plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken, slik at man har krav på dekning av advokatkostander i personskadesaker.