Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Erstatning ved trafikkulykke

Kvinne som sitter foran to biler som har kollidert
Del oss

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. En trafikkulykke kan føre til store skader, både på ting og mennesker. Denne artikkelen tar for seg personskade.Det er viktig å vite hva du kan få erstattet, og hvordan du skal gå frem.

Hva kan du få erstattet?

Det er flere forskjellige erstatningsposter man kan kreve dekket. Erstatningspostene kan deles inn i to hovedgrupper; økonomisk tap og ikke-økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan omfatte både påført og fremtidig tap. Erstatning for ikke-økonomisk tap skal dekke tapt livsutfoldelse eller være en kompensasjon for tort og svie. Les mer om erstatning ved bilulykke på vår fagside.

Økonomisk tap

 • Påførte utgifter

Etter en bilulykke kan du som skadelidt bli påført en rekke merutgifter,  dvs. utgifter som har sin årsak i bilulykken. Dette kan eksempelvis være utgifter til medisinske undersøkelser, behandlinger, medisiner og lignende. Disse påførte utgiftene skal erstattes i rimelig og nødvendig grad. Dette betyr at den skadelidte må kunne dokumentere utgiftene og hvorfor de har vært nødvendige.

 • Tapt hjemmearbeidsevne

Dersom du blir skadet kan plagene hindre deg i å utføre arbeid i hjemmet. Tyngre oppgaver som hagearbeid eller barnepass kan bli en stor utfordring. Dersom hjemmearbeidsevnen din blir nedsatt som følge av en trafikkulykke, er dette noe du kan kreve erstattet.

 • Påført inntektstap

Påført inntektstap vil si differansen mellom inntekt du ville hatt uten skaden og den inntekten du har hatt med skaden i perioden fra ulykken og frem til endelig oppgjør av erstatningssaken. Dersom du blir sykemeldt, faller ut av arbeid eller må gå ned i stillingsprosent, kan dette påvirke inntekten din. Som skadelidt etter en trafikkulykke har du krav på å få ditt økonomiske tap erstattet.

 • Fremtidige merutgifter

Som skadelidt kan det hende at du får varige plager som vil kreve medisiner eller behandling i lang tid fremover. Det kan også tenkes du blir påført utgifter til eks. transport eller at du på et fremtidig tidspunkt må bygge om boligen på grunn av påførte skader. Slike merutgifter i fremtidige år kan du kreve erstattet.

 • Fremtidig tap av hjemmearbeidsevne

Etter en trafikkulykke kan man få varige vansker med å utføre tyngre oppgaver i hjemmet.  Eksempelvis vil man kunne få problemer med å skifte hjul på bilen, måke snø eller klippe plenen. For å få utført disse oppgavene må det leies inn hjelp, og utgiftene til dette kan kreves erstattet.

 • Fremtidig inntektstap

Dersom skaden etter trafikkulykken medfører en varig funksjonsnedsettelse kan denne medføre at man får reduserte inntekter i fremtiden. Fremtidig inntektstap er inntekten i perioden fra erstatningssakens endelige oppgjør og frem til pensjonsalder. Det kan også være aktuelt med erstatning for tapt alderspensjon.

Ikke-økonomisk tap

 • Menerstatning

Menerstatning er erstatning for tap av livsutfoldelse. For å få menerstatning må man ha blitt påført en varig og betydelig skade. Skaden er varig dersom det er sannsynlig at den vil være der i minst 10 år. Skaden er betydelig dersom den utgjør en varig medisinsk invaliditet (VMI) på minst 15%.

 • Oppreisning

Oppreisning er erstatning for tort og svie. Har føreren av den ansvarlige bilen påført skadelidte en skade ved grov uaktsomhet eller ved forsett kan man ha rett på oppreisning. Oppreisningen fastsettes utfra en helhetsvurdering hvor det blant annet legges vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolders skyld, skadens omfang og varighet, samt egen oppfatning av skaden man er påført.

Hvordan skal du få erstatning?

I Norge er alle motorvogner pålagt å ha en ansvarsforsikring. Ved sammenstøt mellom to motorvogner er det normalt å kreve erstatning fra forsikringsselskapet til det kjøretøyet som har skyld i ulykken. Men skadelidte har du også frihet til å forholde deg til ditt eget forsikringsselskap. I andre tilfeller enn sammenstøt, må skadelidte forholde seg til forsikringsselskapet til den motorvognen som har forårsaket skaden. Dersom den ansvarlige for ulykken ikke har tegnet lovpålagt ansvarsforsikring er det trafikkforsikringsforeningen (TFF) som behandler saken og utbetaler erstatning.

Hva er viktig å huske på etter en trafikkulykke?

Som skadelidt etter en trafikkulykke er det mange ting å huske på. I tillegg til plager og smerter må du som skadelidt ha kontroll på din eventuelle erstatningssak. Dette kan være en stor belastning og er en av grunnene til at mange velger å la seg bistå av en advokat. Her kommer en liten huskeliste over ting som er viktige å passe på etter en trafikkulykke.

 1. Dokumenter skadene og plagene. Gå til lege og få undersøkt plagene dine så fort som mulig. I noen saker kan det også være helt avgjørende om du har oppsøkt lege umiddelbart etter trafikkulykken eller ikke. Det anbefales derfor alltid å oppsøke lege med en gang, og senest innen noen dager.
 2. Meld fra om trafikkulykken og skadene til alle aktuelle offentlige instanser og forsikringsselskaper. Krav under ulykkesforsikring må avmeldes inne ett år fra ulykken.
 3. Undersøke hva du kan få dekket av NAV og HELFO før du fremmer erstatningskravet overfor forsikringsselskapet.
 4. Ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon som viser hvilke utgifter du har hatt.
 5. Ikke vent for lenge med å avmelde krav mot ansvarsselskap og ev. ulykkesforsikringsselskaper, ettersom krav om erstatning kan falle bort som foreldet.

Dekning av advokatkostnader

Du har krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av forsikringssaken. En trafikkskadesak kan være svært kompleks, og alle saker må behandles individuelt og på riktig måte. Det lønner seg derfor å la seg bistå av en advokat med særskilt kompetanse innen forsikringsoppgjør etter bilulykke.

Vi i Codex Advokat har lang erfaring med personskadesaker og tar gjerne en uforpliktende prat med deg. Kontakt oss på telefon 02469 eller via vårt kontaktskjema.