Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Bilansvarsloven

Bil og varaseltrekant
Del oss

Bilansvarsloven inneholder erstatningsregler for personskade og tingsskade som er påført av motorvogner, samt regler om forsikring mot slik skade. Bilansvarsloven er delt i 5 kapitler. Kapittel 1 regulerer hva loven gjelder og ikke gjelder. Kapittel 2 inneholder erstatningsregler om hva som kan kreves og ikke kreves av trafikkforsikringsselskapet. Kapittel 3 har regler om eventuelt eget ansvar for eier eller bruker, samt regler om trafikkforsikringsselskapets regressadgang. Kapittel 4 har regler om trafikkforsikring. Kapittel 5 har generelle regler om sanksjonsmuligheter og lovens ikrafttredelse.

Bilansvarsloven – nærmere om reglene

Bilansvarsloven (lov om ansvar for skade som motorvogner gjør) inneholder spesialregler, i motsetning til den generelle skadeserstatningsloven. Motorvognen, og særlig bilen sitt inntog på tidlig 1900-tallet gjorde det klart at det var behov for spesielle ansvarsregler for skade som motorvogner påfører. Det var særlig behov for å forenkle skadeoppgjøret, og sikre de involverte. Sentralt i bilansvarsloven står derfor det lovpålagte kravet om ansvarsforsikring for motorvogner. Videre er bilansvaret objektivt, altså uavhengig av skyld, og skadelidte kan kreve erstatning direkte fra motorvognens forsikringsselskap.

Les mer om erstatningsreglene ved trafikkskade her.

Det objektive bilansvaret fremgår av hovedregelen i bilansvarsloven § 4. Det fastslås her at skadelidte kan kreve erstatning fra trafikkforsikringsselskapet selv om ingen er skyld i skaden. Dette skiller seg klart fra det alminnelige ulovfestete culpaansvaret/uaktsomhetsansvaret. Hovedregelen om objektivt ansvar for motorvogner er en stor fordel på dette spesialområdet, ettersom det årlig er svært mange trafikkulykker, og ofte vanskelig å fordele graden av skyld mellom de involverte i ulykken.

Bilansvarsloven § 7 regulerer når erstatningskravet kan settes ned på grunn av medvirkning. Bestemmelsen fastslår at det foreligger medvirkning når skadelidte har medvirket med vilje eller ved uaktsomhet, men ikke hvis skadelidte bare har liten grad av skyld. Den siste begrensningen innebærer at skadelidte er gitt en viss skyldmargin under bilansvaret, sammenlignet med det generelle medvirkningsansvaret etter skadeserstatningsloven § 5-1.

Bilansvarsloven § 10 regulerer de tilfellene hvor motorvognen ikke er forsikret på tross av det lovpålagte kravet etter § 15, samt hvis skadevoldende motorvogn er ukjent. I disse tilfellene kan erstatningskrav rettes mot trafikkforsikringsforeningen (TFF). Les mer om forsikringsordningen i vår artikkel om ukjent/uforsikret motorvogn.

Bilansvarsloven § 12 inneholder en regel om regressadgang for trafikkforsikringsselskapet. Det fastslås at forsikringsselskapet kan kreve regress fra skadevolderen i tre nærmere spesifiserte tilfeller. For det første hvis skaden er voldt med vilje eller grov uaktsomhet. For det andre hvis motorvognen er skaffet ved straffbar handling. For det tredje ved ruspåvirkning, med mindre skade uansett ville ha inntruffet.

Bistand av advokat ved trafikkulykke

Dersom du har vært involvert i en trafikkulykke, og kan ha et erstatningskrav under bilansvarsloven, anbefaler vi at du får bistand av advokat med erfaring fra slike saker. Våre personskadeadvokater kan bistå deg i din erstatningssak mot forsikringsselskapet som ofte kan være vanskelig. Du kan lese mer om forsikringsselskapene vurdering av personskadesaker her. Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale om din sak.