Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Ervervsmessig uførhet

Mann på krykker
Del oss

Ervervsmessig uførhet er medisinsk betinget svikt i evnen til å greie inntektsgivende arbeid. Begrepet er sentralt i vurderingen av ulike typer trygdeytelser, og når det gjelder rett til skadeserstatning for inntektstap fra ansvarlig skadevolder.

Ved ervervsmessig uførhet vil man ha trygderettigheter fra NAV. Dersom man f.eks. har blitt utsatt for en bilulykke eller arbeidsulykke, og påført en skade, kan man kreve erstatning for eventuell ervervsmessig uførhet som følge dette. Krav om erstatning rettes i et slikt tilfelle mot det ansvarlige forsikringsselskapet. I tillegg kan ulike typer andre forsikringer gi rett til en utbetaling.

Rettigheter fra NAV

Det første året med sykemelding har man krav på sykepenger fra NAV.  Sykepenger tar sikte på å dekke hele inntektsbortfallet som oppstår grunnet skaden/sykdommen.   En viktig begrensning er imidlertid at sykepenger bare gir dekning for inntekter opp til 6 G (Grunnbeløpet).   Heller ikke tapte overtidsinntekter, tapt bonus etc. regnes med når sykepenger beregnes.  Et udekket tap i denne sammenheng må søkes erstattet fra en eventuell ansvarlig skadevolder.

Etter et år har man krav på arbeidsavklaringspenger. Ytelsen skal sikre inntekt under aktiv behandling, mens man deltar på arbeidsrettede tiltak eller får annen oppfølging som tar sikte på å beholde eller skaffe arbeid. Arbeidsavklaringspengeperioden har i utgangspunktet en varighet på inntil 4 år.  I særlige tilfeller kan ytelsen gis for lengre tid.  AAP dekker normalt ca. 66 % av inntekten. Utenfor AAP faller bl.a. inntekter fra overtidsarbeid, bonus etc.  Det tap som ikke dekkes gjennom AAP må søkes erstattet fra en eventuell ansvarlig skadevolder.

Dersom det viser seg at skadelidte er varig ufør og ikke lykkes å komme tilbake i arbeid, vil normalt varig uføretrygd være aktuelt.

Uføretrygd er en varig ytelse som tar sikte på å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Et vilkår for rett til uføretrygd er at personen er mellom 18 og 67 år og at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen. Videre er det et vilkår for rett til uføretrygd at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er varig nedsatt med minst halvparten.    For personer som mottar AAP når krav om uføretrygd fremsettes, er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med minst 40 %. For personer som har blitt arbeidsuføre gjennom en yrkesskade/yrkessykdom er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med minst 30 % for at uføretrygd kan innvilges. I vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt legges det vekt på bl.a. alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter på hjemstedet, eller andre steder, hvor det er rimelig at vedkommende kan ta arbeid. Uføretrygden utgjør 66 % av gjennomsnittsinntekten de 3 beste av de siste 5 år før uførhet inntrer.    En viktig begrensning man må merke seg i denne sammenheng er at det bare er inntekter opp til 6 G som tas med når uføretrygden beregnes.   Den del av inntektstapet som ikke dekkes gjennom uføretrygden må søkes erstattet av en eventuell ansvarlig skadevolder.

Erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap

Har man blitt utsatt for en bilulykke eller arbeidsulykke, og påført en skade, kan man kreve erstatning for eventuell ervervsmessig uførhet som følge dette. Krav om erstatning rettes i et slikt tilfelle mot det ansvarlige forsikringsselskapet. Selskapet vil være ansvarlig for lidt og fremtidig inntektstap utover det man ikke får dekket gjennom trygdeytelser. Utgangspunktet for erstatningsutmålingen er at skadelidte har krav på å få «full erstatning» for det tap han lider som følge av ulykken, det vil si at han skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Utbetalinger fra forsikringer

Mange arbeidsgivere har tegnet frivillig personalforsikring for de ansatte. Les mer om erstatning ved personalforsikring her.

Det er særlig dekningen «uførhet uansett årsak» som kan gi rett til erstatning ved varig ervervsmessig uførhet. Dekningen innebærer vanligvis rett til utbetaling av en fastsatt forsikringssum på 2 års dagen for sykemeldingen, regnet fra 1. sykemeldingsdag i siste sykemeldingsperiode. Som regel kreves at det foreligger et vedtak om uføretrygd fra NAV.

Få erstatning ved personskade

Personskader kan gi betydelige erstatninger, særlig hvis den skadelidte har fått et inntektstap. Du kan lese mer om prosessen mot forsikringsselskapet og hva du har krav på av erstatning.

Våre advokater bistår mange skadelidte

Alle erstatningssaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at den skadelidte skal få best mulig erstatning.  Vurderingen kan være til dels vanskelig og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning, noen ganger flere år. I saker etter bilulykker og arbeidsulykker plikter forsikringsselskapet å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, se i vår artikkel om dekning av advokatutgifter for trafikkskadde.

Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale!