Har du spørsmål om skadeerstatningsloven § 5-1

Har du spørsmål om skadeerstatningsloven § 5-1
Del oss

Har forsikringsselskapet anført medvirkning til skaden? Erstatningsansvaret kan begrenses i de tilfeller der skadelidte ved egen skyld har bidratt til å fremkalle skaden. Man taler da om skadelidtes medvirkning. Ring oss gjerne på 02469 for å diskutere din sak. Den første telefonsamtalen med en av våre spesialiserte advokater er alltid gratis og uforpliktende.

Medvirkning

Den alminnelige medvirkningsregelen finner man i skadeerstatningsloven § 5-1. Selv om grunnvilkårene for erstatningsansvar er til stede, kan erstatningen etter omstendighetene settes ned eller falle bort dersom den skadelidte har medvirket til skaden.

Medvirkning kan bestå i en aktiv handling eller en unnlatelse. Et eksempel på en handling er å kjøre bil i ruspåvirket tilstand. En unnlatelse kan for eksempel bestå i at skadelidte unnlater å benytte bilbelte, og blir påført en større skade enn om bilbeltet hadde vært benyttet.

Det er et vilkår at det foreligger årsakssammenheng mellom skadelidtes uaktsomhet og skaden. Det innebærer at selv om skadelidte har opptrådt klanderverdig i anledning skadetilfellet, vil det ikke være grunnlag for reduksjon i erstatningen dersom skaden hadde inntruffet og fått i hovedsak samme omfang uansett.

Det er ingen automatikk i at erstatningen avkortes selv om skyldvilkåret og årsaksvilkåret er oppfylt. Det må foretas en sammensatt rimelighetsvurdering for å avgjøre om erstatningsbeløpet skal nedsettes, og i så fall med hvor mye. I helhetsvurderingen spiller en rekke momenter inn, herunder skadelidtes skyldgrad og årsaksbidrag.

Spørsmålet om medvirkning og avkortning er sammensatt og komplisert, og det er viktig at saken håndteres profesjonelt helt i fra den innledende fasen av saksbehandlingen.

Få bistand fra advokat

Det må foretas en konkret vurdering av medvirkningsspørsmålet i hver enkelt sak hvor det er spørsmål om å avkorte erstatningen. Har du medvirket til skaden du har vært utsatt for vil vi anbefale at du tar kontakt med oss for en vurdering av saken.

Våre advokater er spesialister på erstatningsrett og håndterer medvirkningssaker jevnlig. Vi kjenner til rettspraksis på området og er alltid oppdatert på rettsutviklingen.  La oss hjelpe deg dersom forsikringsselskapet anfører medvirkning slik at du kan få den erstatningsutbetalingen du har krav på.

Les mer her om gangen i en sak om personskade, eller hvorfor du bør bruke advokat ved personskade.