Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Erstatning i forbindelse med bilulykke

To biler som har kollidert
Del oss

I Norge er alle biler, motorsykler, busser ol., lovpålagt å tegne ansvarsforsikring. Blir man skadet ved en bilulykke har man rett på erstatning fra ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen. Dersom bilen som var ansvarlig for ulykken ikke har tegnet lovpålagt ansvarsforsikring er det trafikkforsikringsforeningen (TFF) som behandler saken og utbetaler erstatning.

Blir man ved bilulykken påført en varig og betydelig skade kan man ha rett på menerstatning. For å ha rett på menerstatning er det krav om at man har en medisinsk invaliditet på 15% eller mer.

Etter en bilulykke kan man også ha rett på erstatning for påført inntektstap. Erstatning for påført inntektstap er erstatning for inntektstapet man har fra bilulykken skjedde og frem til endelig oppgjør av erstatningssaken. Erstatning for påført inntektstap beregnes ved at det gjøres en sammenligning mellom hvilken inntekt man ville hatt uten skaden og hvilke inntekter/ytelser man har hatt med skaden.

Får man en varig funksjonsnedsettelse og dermed reduserte fremtidige inntekter, har man krav på erstatning for fremtidig inntektstap. Fremtidig inntektstap er perioden fra erstatningssaken gjøres opp endelig og frem til pensjonsalder. Det kan også være aktuelt med erstatning for tapt alderspensjon.

Skadene man blir påført ved en bilulykke kan medføre at man blir påført en rekke ulike merutgifter, som utgifter til undersøkelser, behandling, rehabilitering, medisiner ol. Man rett på erstatning for rimelig og nødvendige merutgifter. Dersom man er blitt påført omfattende personskader kan merutgiftene bli betydelige.

Er det arbeid i hjemmet som man ikke lenger klarer å utføre som følge av skadene/plagene man fikk ved bilulykken, og som man tidligere utførte, har man rett på erstatning for tapt hjemmearbeidsevne. Tapt hjemmearbeidsevne er f.eks. at man ikke lenger kan gjøre tyngre husarbeid, vedlikehold av egen bolig og hagearbeid.

Har føreren av den ansvarlige bilen påført skadelidte en skade ved grov uaktsom eller forsettlig kan man ha rett på oppreisning. Oppreisningen fastsettes utfra en helhetsvurdering hvor man blant annet legger vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolders skyld, skadens omfang og varighet, samt egen oppfatning av skaden man er påført

Alle personskader må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Vi har stor erfaring med personskadesaker.

Forsikringsselskapet til den ansvarlige bilen plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under behandlingen av saken, se vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale!