Advokat ved trafikkskade

Bil og varaseltrekant
Del oss

Blir man utsatt for en trafikkulykke kan livet bli endret. De fysiske og psykiske skadefølgene kan bli betydelige og medføre sykehusopphold, langvarig behandling og bortfall av arbeidsinntekt. For skadelidte kan det være vanskelig å skulle håndtere sin personskadesak.

Bileiere er lovpålagt å tegne ansvarsforsikring. Har man vært utsatt for en trafikkskade dekker ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen rimelig og nødvendige utgifter for at en advokat bistår skadelidte med personskadesaken. Dersom det ikke er tegnet ansvarsforsikring på den ansvarlige bilen, behandles erstatningskravet av Trafikkforsikringsforeningen, og da dekker Trafikkforsikringsforeningen rimelig og nødvendige utgifter til bruk av advokat.

Det må avgjøres i hver enkelt sak hvilke utgifter som regnes som rimelig og nødvendige. Er det en komplisert personskadesak som går over flere år vil det påløpe mer utgifter til bruk av advokat, enn en mer normal personskadesak.

Etter en trafikkskade må man forholde seg både til NAV og ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen for å få den erstatningen og de ytelsene man har krav på. De ulike regelsettene er til dels kompliserte og vanskelig tilgjengelige, og det kan  oppstå spørsmål om hva man kan ha rett på i erstatning. Man bør dermed være bistått av advokat.

Etter en trafikkskade er det normalt behov for en spesialisterklæring for at forsikringsselskapet skal kunne ta stilling til sitt erstatningsansvar, og for å kunne avgjøre hvor mye skadelidte har rett på i erstatning. Det er av den største viktighet at det i trafikkskadesaker velges spesialist som både er dyktig og som skriver spesialisterklæringer som holder et høyt faglig nivå. Benyttes det en spesialist som ikke er grundig nok, eller skriver en spesialisterklæring som ikke holder et høyt faglig nivå, kan man risikere at konklusjonen fra spesialisten er feil, og at skadelidte får for lite i erstatning, eller ikke erstatning i det hele tatt.

Advokaten vil veilede skadelidte og gi informasjon om hvilken type spesialist som bør benyttes. Advokaten vil videre bistå med valg av spesialist, slik at det velges en spesialist som advokaten har god erfaring med fra tidligere, og som advokaten vet at lager gode spesialisterklæringer.

Alle trafikkskader må håndteres individuelt og på riktig måte for at man skal få den erstatningen man har krav på. Ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen dekker rimelig og nødvendige utgifter for bruk av advokat.

Blir det tvist med ansvarsforsikringen til den ansvarlige bilen har de fleste gjennom sin bilforsikring en rettshjelpsforsikring som kan dekke noen av utgiftene for advokat.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand i en trafikkskadesak.