Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Sluttavtaler og dagpenger

Folk som skriver kontrakt
Del oss

Et arbeidsforhold avsluttes normalt ved at enten arbeidstaker sier opp selv eller at arbeidsgiver går til oppsigelse av arbeidstakeren. Hvis en arbeidstaker blir oppsagt, vil vedkommende ofte kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Temaet i forhandlingene blir ofte om partene i stedet kan finne en minnelig løsning gjennom en sluttavtale.

Dagpenger ved sluttavtale

Gjennom en sluttavtale blir partene enige om at arbeidsforholdet skal avsluttes og på hvilke vilkår arbeidsforholdet skal avvikles. Et av de mest sentrale momentene i en sluttavtale vil normalt være sluttvederlaget. Et sluttvederlag skal erstatte arbeidstakerens tap av inntekt i en viss periode fremover og spørsmålet blir om en slik kompensasjon får betydning for arbeidstakerens krav på dagpenger under den påfølgende, forventede arbeidsledigheten.

«Karantene»

Normalt vil NAV vente med å yte dagpenger til etter at perioden for lønnskompensasjonen har utløpt. Dette fordi arbeidstakeren jo faktisk mottar penger i denne perioden.

Ofte utbetales sluttvederlaget som en engangssum slik at det ikke fremstår som klart hvilken periode beløpet skal kompensere for. Her bør partene sørge for at sluttavtalen gir opplysninger om hvilken periode lønnskompensasjonen er ment å dekke, slik at NAV ikke «holder tilbake» dagpenger lenger enn det er grunnlag for.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!