Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Individuelle konkurranseklausuler

To personer som tar hverandre i hendene og utveksler dokumenter
Del oss

Med konkurranseklausul menes avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som hindrer eller begrenser arbeidstakerens muligheter for arbeid hos andre etter nåværende arbeidsforholds opphør. Dette gjelder både adgangen til å tiltre stilling (ta ansettelse) og å starte, drive eller delta i annen virksomhet.

Vilkår og betingelser

Som arbeidsgiver står du ikke fritt til å bestemme vilkår og betingelser i en konkurranseklausul. Arbeidsmiljøloven regulerer de mest grunnleggende omstendigheter i en slik konkurransebegrensende avtale.

For det første må en konkurranseklausul være skriftlig. Det er vanlig at den inntas i arbeidsavtalen.

For det andre kan den bare være begrunnet i bedriftens særlige behov for vern mot konkurranse. Dette betyr også at du som arbeidsgiver må kunne redegjøre for et slikt behov i hvert enkelt tilfelle og vise konkret til hvorfor bedriften må vernes mot konkurranse. Dette innebærer også at bedriften ikke kan nøye seg med generelt utformede konkurranseklausuler; de må være individuelt tilpassede (skreddersydde konkurranseklausuler).

For det tredje kan konkurranseperioden ikke være lenger enn ett år regnet fra arbeidsforholdets opphør.

For det fjerde kan ikke konkurranseklausulen gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver når denne skyldes virksomhetens eller arbeidsgivers forhold. Dette betyr at du som arbeidsgiver ikke kan kreve at konkurranseklausulen opprettholdes dersom den ansatte for eksempel blir oppsagt på grunn av nedbemanning.

«Lønnsplikt» i konkurranseperioden

For arbeidsgivere som ønsker å gjøre gjeldende konkurranseklausuler er det viktig å huske på at bedriften er forpliktet til å betale arbeidstakeren kompensasjon. Denne skal tilsvare 100 % av arbeidstakerens inntekt opp til 8 G, og deretter minst 70 % av arbeidstakerens inntekt over 8 G.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!