Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Har du krav på fast ansettelse?

Personer i dress som tar hverandre i hendene.
Del oss

Det helt klare utgangspunktet i Norge er at man har krav på fast ansettelse. Det vil si at når man tilbys jobb, så skal denne være tidsubegrenset. Man skal altså ha rett til å bli i jobben så lenge man vil, helt til man selv velger å slutte eller arbeidsgiver har grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet.

Lovbestemt hovedregel – fast ansettelse

Det grunnleggende prinsippet om at man har rett til fast ansettelse er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 14-9(1). Dette til tross for at bestemmelsen har overskriften «Midlertidig ansettelse».

Lovbestemte unntak – midlertidig ansettelse

Imidlertid finnes det sjelden noen regel uten unntak og arbeidsmiljøloven § 14-9(1) fastslår selv unntakene. Unntak betyr her at det finnes lovlig adgang til å ansette noen midlertidig.

Avtale om midlertidig ansettelse kan lovlig inngås i følgende tilfeller:

1. Når arbeidet er av midlertidig karakter.

2. Når det gjelder vikarer (dvs. arbeid i stedet for én eller flere andre).

3. Når det gjelder praksisarbeid.

4. Når det gjelder deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV.

5. Når det gjelder idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

6. Når arbeidsgiver ønsker å ansette noen for en periode på inntil 12 måneder. (Slike avtaler kan ikke omfatte mer enn inntil 15 % av arbeidstakerne i bedriften, men likevel alltid én arbeidstaker).

Fire- og treårsregelen

En slags unntak fra unntakene er de såkalte fireårs- og treårsreglene. Disse innebærer at den som i utgangspunktet ble midlertidig ansatt, likevel blir fast ansatt etter en viss tid. En arbeidstaker som ble ansatt fordi arbeidet var av midlertidig karakter, skal anses som fast ansatt når han har vært ansatt sammenhengende i mer enn fire år. En vikar eller en som er ansatt for en periode på inntil 12 måneder, skal anses som fast ansatt når han har vært sammenhengende ansatt i mer enn tre år.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!