Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Ledende stillinger og oppsigelse

Mann som reiser seg blant en gruppe som sitter
Del oss

Bortsett fra virksomhetens øverste leder, som kan unntas fra oppsigelsesreglene, har alle arbeidstakere et oppsigelsesvern. Arbeidstakere i ledende stillinger har imidlertid et noe svakere vern mot oppsigelse enn arbeidstakere i underordnede stillinger.

Kreves alltid saklig grunn

Arbeidsmiljøloven § 15-7, som bestemmer at arbeidstakere ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, gjelder både for ledere og underordnede. Men de konkrete omstendighetene vil kunne være saklig grunn for oppsigelse av ledere, mens de ikke er det for oppsigelse av underordnede. Dette fremkommer i en uttalelse fra Høyesterett i Rt-1997-1128. Saken gjaldt avskjed, men må få tilsvarende anvendelse på oppsigelsestilfeller. Høyesterett uttalte følgende:

«Det samme forhold vil altså lettere kunne anses som «grovt pliktbrudd» eller «vesentlig mislighold» når arbeidstakeren har en ledende stilling enn når det gjelder en underordnet…».

Dette forstås altså slik at det skal mindre til for at ett og samme forhold er oppsigelsesgrunn for en leder, enn at det er det for en underordnet.

Øverste leder

Mens kravet om saklig grunn for oppsigelse gjelder for mellomledere, om enn i noe svekket form, kan virksomhetens øverste leder i det hele unntas fra dette. Nærmere bestemt kan bedriften inngå en avtale med den øverste lederen (normalt daglig leder) om at han skal frasi seg rettighetene etter arbeidsmiljøloven mot etterlønn ved fratreden.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!