Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Oppsigelse ved 72 år

Folk i dress som snakker med eldre kvinne
Del oss

Alle oppsigelser gitt av arbeidsgiver må være saklig begrunnet. Ett spørsmål er om oppsigelse på grunn av alder oppfyller vilkåret til saklighet. Altså, kan arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av alder alene?

Alder som opphørsgrunn for arbeidsforholdet

Den klare hovedregelen er at ingen arbeidstakere kan meddeles oppsigelse på grunn av alder alene før fylte 72 år. Ved fylte 72 år kan imidlertid alder danne grunnlag for oppsigelse. Regelen fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-13 a første ledd, og alderen ble i 2015 hevet fra 70 til 72 år. Grunnen til at grensen ble hevet var fra lovergivers side et ønske om å verne eldre arbeidstakere, slik at de kunne bli værende lenger i arbeidslivet. Det finnes imidlertid to unntak fra hovedregelen, slik at et arbeidsforhold på visse vilkår likevel kan bringes til opphør på grunn av alder før fylte 72 år.

Sikkerhet og helse

I noen yrker stilles det strengere krav til psykisk og fysisk helse, nettopp fordi noen yrker er mer krevende. Arbeidsmiljøloven § 15-13 a annet ledd oppstiller derfor et unntak for de yrkesgrupper hvor det er nødvendig med en lavere aldersgrense av hensyn til helse og sikkerhet. Bestemmelsen oppstiller ingen nedre aldersgrense.

Bedriftsintern aldersgrense

Arbeidsmiljøloven § 15-13 a tredje ledd regulerer såkalt bedriftsintern aldersgrense. Det betyr at bedrifter på visse vilkår kan praktisere en aldersgrense lavere enn 72 år. Det er tre vilkår i bestemmelsen som må være oppfylt for at en slik aldersgrense skal være lovlig:

1) Aldersgrensen må være kjent for de ansatte,

2) Arbeidsgiver må praktisere aldersgrensen konsekvent

3) Arbeidstakerne må ha rett til en tilfredsstillende pensjon.

Bestemmelsen oppstiller imidlertid her en nedre aldersgrense på 70 år, noe som betyr at det ikke kan opereres med en bedriftsintern aldersgrense som er lavere.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!