Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Tidsforløpet ved tvister om nedbemanning

Mann som ringer rundt silhuetter av mennesker
Del oss

I en nedbemanningsprosess kan det oppstå tvist mellom arbeidsgiver og de ansatte som blir oppsagt. Den som må gå kan være uenige i bedriftens vurdering og konklusjon om at det akkurat er han som er overflødig.

Utvelgelse og drøftelser

Før en bedrift kan gå til oppsigelser i en nedbemanningsprosess, så må det fastsettes saklige utvelgelseskriterier. Dvs. at bedriften må bestemme seg for et sett med kriterier som er avgjørende for hvilke ansatte som beholdes og hvilke ansatte som må gå. Det gjelder egne regler om informasjon og drøftelser ved såkalte masseoppsigelser, men i alle nedbemanningssaker skal det gjennomføres drøftelsesmøter med hver enkelt av de berørte arbeidstakerne.

Oppsigelse og forhandlinger

Når individuelle drøftelsesmøter er gjennomført, kan de aktuelle oppsigelsene gis. Arbeidstaker som vil gjøre gjeldende at oppsigelsen er ulovlig, for eksempel fordi vedkommende mener at det ikke var han eller hun som skulle sies opp, kan det kreves forhandlingsmøte med arbeidsgiveren. Forhandlingskravet må fremsettes innen to uker etter at oppsigelsen ble mottatt og forhandlingene skal gjennomføres innen to uker deretter.

Søksmål og rett til å stå i stillingen

Blir man ikke enige om en løsning i forhandlingsmøtet, kan den oppsagte ta ut søksmål. Hvis arbeidstaker krever dom for at oppsigelsen var ugyldig, er søksmålsfristen åtte uker. Hvis arbeidstakeren bare krever erstatning, er søksmålsfristen hele seks måneder.

Det tar flere måneder for domstolene å behandle et søksmål. Det er ikke uvanlig at det iallfall går seks måneder fra stevning blir inngitt til saken er ferdig behandlet av tingretten. Den som taper saken har mulighet til å anke til lagmannsretten.

Mens søksmålet behandles vil arbeidstakeren normalt ha rett til å fortsette i stillingen. Dette fordrer blant annet at søksmålet er varslet eller inngitt innen bestemte frister som følger av arbeidsmiljøloven.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!