Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Kan man få oppsigelse for å ta imot gaver?

Mann som gjemmer gave bak ryggen
Del oss

Mange arbeidstakere tilbys gaver eller andre goder i forbindelse med jobben. Det kan være gaver fra kolleger, sjefen, kunder eller andre forretningsforbindelser. Men, kan man ta imot slike gaver? Kan man få oppsigelse?

Tillit

Det første man skal tenke på hvis man blir tilbudt en gave, er at du står i et tillitsforhold til arbeidsgiveren din. I alle arbeidsforhold foreligger en alminnelig lojalitetsplikt. Dette gjelder selv om det ikke er særskilt avtalt og uavhengig av hvor godt forhold du har til sjefen. Det minste som kan kreves er derfor at du sier ifra til arbeidsgiver dersom du mottar eller blir tilbudt en gave.

Dersom du er uærlig kan du ha brutt lojalitetsplikten og etter omstendighetene kunne meddeles oppsigelse.

Hvilke gaver kan du ikke ta imot?

Det finnes ingen generelle, allmenngyldige regler som forbyr en arbeidstaker å motta gaver eller som sier noe om hvilke gaver man ikke kan ta imot. Imidlertid bestemmer straffeloven at det er forbudt å motta eller akseptere tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag (korrupsjon), og å motta eller akseptere tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av en annens stilling, verv eller utføring av oppdrag (påvirkningshandel). Altså kan man ikke ta imot gaver som utgjør en slik «utilbørlig» fordel. Gjør man det, er det ikke bare straffbart, men man kan også meddeles oppsigelse.

Gaver av liten verdi eller andre fordeler som det vil stride mot den alminnelige rettsbevissthet å kriminalisere, er imidlertid ikke for utilbørlig å regne. Dessuten vil gaver som mottas i forbindelse med ordinær representasjon, eller som gavemottakeren etter sedvane eller interne retningslinjer har anledning til å motta, sjelden være å anse som utilbørlig.

Ansatte i staten

For statens embets- og tjenestemenn gjelder et særskilt forbud mot å motta gaver og andre ytelser. Dette kan du lese mer om i tjenestemannsloven § 20.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!