Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Er brudd på konkurranseklausul illojalt av arbeidstakeren?

Mann som tar en kvikke i hånden mens han krysser fingrene bak ryggen
Del oss

Som arbeidstaker er man forpliktet til å være lojal mot sin arbeidsgiver. Dersom en arbeidstaker misligholder en avtale med arbeidsgiver som inneholder en konkurranseklausul, oppstår spørsmålet om arbeidstakeren har opptrådt illojalt.

Hvor lenge varer lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten inntrer når arbeidsforholdet starter og varer helt til det opphører. Dermed er i utgangspunktet arbeidstakeren fritatt for sin lojalitetsplikt når arbeidsforholdet er avsluttet. Etter dette tidspunktet kan derfor arbeidstakeren tiltre et nytt arbeidsforhold hos en konkurrerende virksomhet. Dersom det imidlertid er inngått en avtale med en konkurranseklausul med arbeidsgiveren, kan denne legge bånd på arbeidstakers muligheter også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Konkurranseklausuler

Før det inngås en avtale om en konkurranseklausul, må arbeidsgiveren vurdere om det i det hele tatt er mulig å inngå en slik avtale med den ansatte. Reglene om konkurranseklausuler fremgår av arbeidsmiljøloven kapitel 14 A. En konkurranseklausul defineres her som en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som begrenser arbeidstakerens adgang til å tiltre en stilling hos en annen arbeidsgiver, eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

For at det skal kunne inngås en avtale med en konkurranseklausul, må arbeidsgiver ha et særlig behov for vern mot konkurranse. Dette gjelder typisk der arbeidstakeren har kjennskap til bedriftshemmeligheter som arbeidsgiver må beskytte.

Illojalt å bryte en konkurranseklausul?

Hvis det er inngått en lovlig konkurranseklausul og arbeidstakeren bryter denne ved å tiltre arbeid i en konkurrerende bedrift, vil dette anses for å være en illojal opptreden fra arbeidstakerens side. Dette kan føre til at arbeidstakeren må betale erstatning eller en konvensjonalbot til arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakeren ikke fratrer stillingen i den konkurrerende bedriften, kan arbeidsgiver begjære midlertidig forføyning for tingretten eller byfogden med krav om at arbeidstakeren skal fratre den nye stillingen.

Som arbeidsgiver må man foreta en konkret vurdering av om det kan inngås en konkurransebegrensende avtale. Ta kontakt med Codex Advokat Oslo for bistand i denne anledning.