Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Brudd på arbeidsreglement og avskjed

Mann som viser en kontrakt
Del oss

Mange bedrifter har et arbeidsreglement og flere arbeidsgivere spør seg hvilke konsekvenser det kan få dersom en arbeidstaker bryter arbeidsreglement. Kan et slikt brudd eksempelvis begrunne en avskjed?

Arbeidsreglement – hva er det?

I motsetning til en arbeidsavtale, som er en individuell avtale direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er et arbeidsreglement en kollektiv avtale. Den er et tillegg til arbeidsmiljølovens alminnelige regler og de ansattes arbeidskontrakter. Arbeidsreglementet fremforhandles mellom arbeidsgiver og representanter for arbeidstakerne.

Det finnes retningslinjer om både hva et arbeidsreglement skal inneholde og hvordan det skal opprettes. Reglementet kan blant annet ikke oppstille dårligere vilkår for arbeidstakerne enn det arbeidsmiljøloven gjør. Dersom det er avtalt dårligere vilkår, vil reglementet måtte vike for loven.

Innholdet i et arbeidsreglement er de ordensregler som bedriften har fastsatt samt arbeidstidsordningen i bedriften. Ordensregler kan eksempelvis være kleskode, orden, fremmøtetidspunkt og røyking. Det kan også inneholde retningslinjer for bruk av internett og e-post.

Brudd på arbeidsreglement som grunnlag for avskjed?

 Vilkårene for avskjed fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-14. Det er imidlertid ikke uvanlig at det også i arbeidsreglementet fastsettes hva som kan føre til avskjed. Vilkårene i § 15-14 må likevel alltid være oppfylt slik at reglementet kun blir en presisering av loven. For å kunne meddele avskjed, må arbeidstakeren ha gjort seg skyldig i vesentlig mislighold av arbeidsreglementet.

Før arbeidsgiver fatter beslutning om avskjed på grunn av brudd på arbeidsreglementet må det foretas en helhetsvurdering av saken. Arbeidsgiver må da se hen til hva som rent faktisk har skjedd, hvordan dette har påvirket bedriften, hvordan en eventuell avskjed vil påvirke arbeidstakeren samt behovet for å avslutte arbeidsforholdet umiddelbart. Det er også viktig å huske på at avskjed er en langt strengere reaksjon enn oppsigelse, som kanskje må vurderes parallelt.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo AS.