Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Arbeidstakere i ledende stillinger og avskjed

Tre personer som signerer og ser over papirer
Del oss

Stillingsvernsreglene er i utgangspunktet de samme for ledere som for andre ansatte. Likevel har det utviklet seg slik at vilkårene for og avskjed er noe lempeligere når det er tale om en ansatt i en ledende stilling. Hvorfor er det slik?

Avskjed

Vilkårene for avskjed fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-14. For at avskjed skal være berettiget må arbeidstaker enten ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller på annen måte vesentlig ha misligholdt arbeidskontrakten. Disse vilkårene er like for alle arbeidstakere. Forskjellen på ordinære ansatte og arbeidstakere i ledende stillinger viser seg først ved tolkningen av vilkårene. Terskelen for når en leder har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd vil være noe lavere enn når det er tale om ordinære ansatte. Det betyr at det helt enkelt forventes mer av en leder.

Når kan arbeidstaker i ledende stilling avskjediges?

Avskjedigelse innebærer store konsekvenser for arbeidstaker ettersom arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Imidlertid kan det i noen tilfeller være et større behov for at en daglig leder fratrer umiddelbart kontra en ordinær arbeidstaker.

Handlinger som kan føre til avskjed er typisk grovt brudd på lojalitetsplikten, økonomisk mislighold eller trakassering av kollegaer/kunder. Slike handlinger fører ofte samtidig til at tilliten til den ansatte svekkes. Brudd på lojalitetsplikten vil også være mer alvorlig for en arbeidstaker i en ledende stilling, nettopp fordi en leder har et større ansvar overfor bedriften. Ledelsen i en bedrift må kunne forvente en lojal opptreden fra en arbeidstaker som er tildelt slikt ansvar.

Før avskjed besluttes må saken drøftes med arbeidstakeren. Vedkommende må få anledning til å forklare sin side av saken slik at saken blir belyst fra alle parters ståsted. Arbeidsgiver må deretter foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering av hvorvidt avskjed er riktig reaksjon eller ikke. I vurderingen må arbeidsgiver se hen til hva arbeidstakeren faktisk har gjort, hvordan en avskjed vil ramme arbeidstakeren og hvordan arbeidstakeren forklarer de forhold som blir lagt frem.

For mer informasjon ta kontakt med Codex Advokat Oslo AS!