Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Utilbørlig opptreden og avskjed

En mann med ryggen til oss, som holder en stresskoffert
Del oss

I et arbeidsforhold må arbeidsgiveren kunne forvente at arbeidstakeren opptrer lojalt mot bedriften. Dette blant annet fordi utilbørlig opptreden fra en arbeidstaker mot bedriftens kunder, andre ansatte eller arbeidsgiver direkte kan skape store problemer for selskapet og dets rykte. Hva kan arbeidsgiver da gjøre dersom en ansatt opptrer på denne måten?

Utilbørlig opptreden

Utilbørlig opptreden er et begrep som ikke brukes alt for mye i den daglige talen. Det er imidlertid et samlebegrep for urimelig, upassende eller uriktig oppførsel. Praktisk eksempel på slik opptreden er dersom en ansatt oppfører seg upassende eller urimelig overfor bedriftens kunder eller andre ansatte. Det kan også omfatte tilfeller hvor en arbeidstaker uttaler seg uriktig om bedriften utad. Slik opptreden kan føre til at bedriften mister kunder eller at ansatte slutter på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Det kan igjen føre til økonomiske tap samt at det kan svekke bedriftens renommé.

Avskjed

Avskjed innebærer store konsekvenser for arbeidstakeren. Arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning og med det også lønnen.

Vilkårene for når avskjed kan meddeles er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-14. Her fremkommer det at arbeidstakeren må ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Utilbørlig opptreden kan i noen tilfeller omfatte begge de nevnte vilkårene. Hvorvidt avskjed er riktig reaksjon eller ikke, beror imidlertid på en skjønnsmessig helhetsvurdering. Arbeidsgiveren må før avskjed besluttes se hen til hva som faktisk har skjedd, hvorvidt slik opptreden har skjedd før, hvilke konsekvenser det fikk for bedriften og hvilke konsekvenser det kunne fått. Det er ikke noe vilkår at handlingen må ha påført bedriften et økonomisk tap o.l. Ut fra en slik vurdering må arbeidsgiver deretter ta stilling hvorvidt avskjed er riktig reaksjon. I noen tilfeller kan en advarsel være tilstrekkelig.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!