Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Kan tillitsvalgte sies opp?

Mann som leser dokumenter
Del oss

De tillitsvalgte står i en noe spesiell stilling i forhold til de øvrige ansatte. I tillegg til å utføre vanlige arbeidsoppgaver, skal de tillitsvalgte jobbe for arbeidstakerfellesskapet og ivareta de ansattes interesser. Ikke sjelden vil ansatte og ledelsen ha ulike og motstridende interesser, noe som kan sette de tillitsvalgte i en vanskelig posisjon.

Saklig oppsigelse

Det er ikke tvilsomt at også tillitsvalgte kan sies opp dersom det foreligger saklig grunn slik arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer. Den spesielle stillingen tillitsvalgte har i bedriften, skal imidlertid tillegges vekt, jf. Hovedavtalen mellom LO og NHO. For eksempel vil en tillitsvalgt fort kunne oppfattes som lite samarbeidsvillig av arbeidsgiver fordi vedkommende nettopp skal ivareta andre interesserer enn arbeidsgivers. Det skal da ikke være kurant for arbeidsgiver å si opp en tillitsvalgt på grunn av samarbeidsvansker, noe som i seg selv kan være oppsigelsesgrunn av «vanlige» ansatte.

Noe større oppsigelsesvern

Så sant den tillitsvalgte opptrer korrekt etter det lov- og avtaleverk som gjelder, må det kunne sies at terskelen for å si opp en tillitsvalgt er høyere enn vanlig når det gjelder mislighold av arbeidsavtalen. På den annen side kan ikke en tillitsvalgt unnlate å utføre de primære arbeidsoppgavene vedkommende er ansatt til å utføre, for så å påberope seg et særskilt oppsigelsesvern. Også en tillitsvalgt er forpliktet til å gjøre jobben sin.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!