Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Arbeidstakers rett til å motta gaver i et arbeidsforhold

Mann i dress som holder frem en gave
Del oss

I ethvert arbeidsforhold foreligger det en lojalitetsplikt. Denne lojalitetsplikten innebærer både en plikt til å handle på en bestemt måte og en plikt til å avstå fra bestemte handlinger. Spørsmålet er om denne lojalitetsplikten også medfører begrensninger i arbeidstakers rett til å motta gaver i forbindelse med arbeidsforholdet.

Arbeidstakere i staten

For arbeidstakere i staten er det strenge regler knyttet til mottakelse av gaver fra tredjemenn. Tjenestemannsloven oppstiller et forbud mot å motta gaver e.l. som er eget til eller ment å påvirke de handlingene som tjenestemannen skal foreta i tjenesten.

Arbeidstakere i privat virksomhet

Det er ikke oppstilt et lignende forbud for arbeidstakere i privat virksomhet, men både rettspraksis og juridisk litteratur setter begrensninger for retten arbeidstakere i privat virksomhet har til å motta gaver. Utgangspunktet er at arbeidstakere ikke skal ta imot gaver eller andre former for godtgjørelse fra virksomhetens forretningsforbindelser uten at arbeidsgiver får beskjed om dette. Dersom arbeidstaker mottar slike gaver uten å gi beskjed til arbeidsgiver, kan dette medføre et brudd på lojalitetsplikten. Ved unnlatelse å innhente samtykke, kan det medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

Høyesterett har omhandlet temaet i en sak fra 2009. Det ble da uttalt at en ansatt som mottar en gave av en viss størrelsesorden fra en forretningsforbindelse som er i strid med de forpliktelsene som den ansatte har overfor sin arbeidsgiver, representerer et tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren. Ved å motta en gave fra en forretningsforbindelse kan arbeidstakeren sette seg i et avhengighets- eller tilknytningsforhold til forretningsforbindelsen. Dette kan igjen føre til splittet lojalitet overfor arbeidsgiver. Dersom det blir kjent i offentligheten kan det også medføre tap av tillit og omdømme i markedet.

Samtykke fra arbeidsgiver

Ved at arbeidstaker gir beskjed om gavemottaket til arbeidsgiver og innhenter samtykke til å motta gaven, vil vedkommende arbeidstaker oppfylle sin lojalitetsplikt. Det oppfordres likevel til å utvises forsiktighet med å motta gaver fra forretningsforbindelser. Bakgrunnen er hensynet til omverdenen og hvilken signaleffekt det gir i det markedet hvor virksomheten opererer.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!