Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Fall fra stige – erstatning

Mann som faller ned fra stige
Del oss

Et fall fra stige kan medføre alvorlige personskader, og dermed også store konsekvenser for din hverdag. Dersom du har opplevd fall fra stige, og har pådratt deg skader som følge av dette, kan du ha krav på erstatning. Om skaden har skjedd i arbeid eller fritid, har stor betydning for hvor du kan rette erstatningskravet og hvilke rettigheter du har krav på.

Fall fra stige på arbeid

Dersom du har pådratt deg en skade på grunn av fall fra stige i arbeid, kan du rette et krav til yrkesskadeforsikringsselskapet til arbeidsgiver.

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikringsordning som skal sikre arbeidstakere erstatning for skader og sykdommer de påføres i arbeid. Arbeidsgiver er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Du bør undersøke om skaden er meldt til forsikringsselskapet og til NAV, og eventuelt melde fra selv hvis ikke arbeidsgiver har gjort dette.

Det er visse vilkår for å få godkjent en yrkesskade. Dette kan du lese mer om i vår artikkel om emnet.

Dersom fallskaden har medført at du ikke lenger klarer å fungere i arbeid, kan du ha krav på erstatning for inntektstap. Hvor mye du kan ha krav på, avhenger av skadens størrelse og hvor mye den påvirker arbeidsevnen din.

Dersom skaden blir godkjent av NAV, kan du blant annet også få behandlingsutgifter dekket fra det offentlige. En godkjent yrkesskade vil også gi deg krav på bedre økonomiske ytelser, for eksempel et bedre beregningsgrunnlag ved arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Menerstatningen skal kompensere for den nedsatte livskvaliteten som skaden har påført deg, selv om dette tapet vanskelig kan måles i penger. Hvis du får en varig og betydelig medisinsk skade som følge av fallet fra stigen, kan du ha krav på menerstatning fra både NAV og fra yrkesskadeforsikringen.

Fall fra stige i fritid

Dersom du pådrar deg en skade på grunn av fall fra stige på fritiden, vil du kunne rette et krav til private forsikringsdekninger, typisk ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringer gir normalt sett rett på en engangsutbetaling ut i fra skadens størrelse. Hvor alvorlig skaden er vurderes ut i fra forskrift om menerstatning ved yrkesskader. Forskriften inneholder blant annet en invaliditetstabell, som angir hvordan graden av varig medisinsk invaliditet for ulike skader og sykdommer skal fastsettes. Invaliditetstabellen er i utgangspunktet utarbeidet med tanke på yrkesskader, men brukes også i andre sammenhenger for å vurdere skadens størrelse.

I tillegg til å rette krav mot private forsikringer, kan man forsøke å rette et krav mot produsenten av stigen dersom det er en teknisk svikt som har medført at du falt.

Oppsummering

Fall fra stige kan gi kompliserte skader, og vi anbefaler derfor at du søker bistand hos en erfaren advokat. Vi i Codex advokat har lang erfaring med å bistå personer som har pådratt seg sjokkskader, og kan foreta en konkret vurdering. Les mer om dekning av advokatutgifter ved en personskade her. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.