Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Har lojalitetsplikten betydning for arbeidstakers fritidsaktiviteter?

Mann i dress som flyr drage
Del oss

En arbeidstaker plikter å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver. Gjennom ansettelsesforholdet forplikter arbeidstaker å ta hensyn til, og ivareta arbeidsgivers interesser. Denne lojalitetsplikten kan også få betydning for hva en arbeidstaker gjør på fritiden.

Bierverv eller annet arbeid

Å ha et bierverv på fritiden kan være i strid med lojalitetsplikten. Dette gjelder særlig der biervervet ikke er forenelig med de tillitskrav som ligger til stillingen, og der biervervet er skadelidende for arbeidsgiver.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er noe annet enn bierverv da en fritidsaktivitet som utgangspunkt ikke er inntektsbringende arbeid for arbeidstakeren. I noen sammenhenger kan også fritidsaktiviteter komme i konflikt med lojalitetsplikten.

Fritidsaktiviteter omfatter alle aktiviteter en arbeidstaker bedriver på fritiden. Det kan således bestå i personlige gjøremål som eksempelvis husbygging, festing eller sportslige aktiviteter.

Dersom utførelsen av disse fritidsaktivitetene medfører at arbeidstakeren møter sliten og uopplagt på jobb, vil fritidsaktivitetene kunne anses som brudd på lojalitetsplikten. Dette har sin årsak i de forpliktelsene som ligger til arbeidsforholdet. Dersom arbeidstakeren utfører sine ytelser ufullstendig som en konsekvens av fritidsaktiviteter samtidig som arbeidsgiver betaler full lønn, kan dette derfor føre til at fritidsaktiviteten bli ansett som illojal.

I vurderingen av om fritidsaktiviteten anses som illojal bør arbeidsgiver i tillegg legge vekt på flere forhold, herunder om det dreier seg om kortvarige eller langvarige aktiviteter. Formålet med fritidsaktiviteten vil også ha betydning, og en allmenn, sunn fritidsaktivitet vil lettere aksepteres enn en mer usunn aktivitet som for eksempel festing.

Konsekvenser

Dersom arbeidsgiver vurderer det slik at fritidsaktiviteten er en illojal handling, kan dette medføre sanksjoner for arbeidstakerens del. I første omgang bør arbeidsgiver da be om at arbeidstakeren avstår eller begrenser fritidsaktiviteten.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!