Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Brudd på taushetsplikten og avskjed

Mann som låser leppene
Del oss

I mange bedrifter er det vanlig at de ansatte får informasjon som av hensyn til virksomheten ikke må videreformidles. Slik informasjon er ofte beskyttet av den alminnelige lojalitetsplikten som ligger til grunn for arbeidsforholdet. Det er heller ikke uvanlig at pålagt taushetsplikt er inntatt i arbeidsavtalen. Hva kan arbeidsgiver da gjøre dersom taushetsplikten likevel brytes?

Avtalt taushetsplikt og lojalitetsplikt

I kraft av å være arbeidstaker kan du sitte på visse opplysninger om bedriften og arbeidsgiveren som ikke bør videreformidles til utenforstående. Slike opplysninger kan eksempelvis være produksjons- eller forretningshemmeligheter, produksjonsmåter, anbud, opplysninger om andre ansatte og kundeopplysninger. Man er således forpliktet til å beholde taushet om slik informasjon, selv om dette ikke er uttrykkelig pålagt gjennom arbeidsavtalen. Slik informasjon har ikke allmennhetens interesse og arbeidstaker som videreformidler slike opplysninger kan ha brutt sin lojalitetsplikt.

Arbeidsgiver kan imidlertid pålegge arbeidstaker taushet om slike opplysninger gjennom arbeidsavtalen. Ved å innta en slik bestemmelse i arbeidsavtalen, vil også arbeidstakeren lettere kunne vite hvor grensen går slik at sjansen for misforståelser blir mindre.

Når taushetsplikten blir brutt

Dersom arbeidstaker bryter taushetsplikten vil dette kunne føre til store konsekvenser for virksomheten. Det vil også kunne være et brudd på den alminnelige lojalitetsplikten eller være et brudd på arbeidsavtalen. I begge tilfeller kan arbeidsgivers sanksjon være oppsigelse eller avskjed.

Vilkårene for når avskjed er berettiget fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-14. Det må foreligge grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Både brudd på lojalitetsplikten og brudd på arbeidsavtalen kan falle inn under disse vilkårene.

Hvorvidt det foreligger avskjedsgrunn må vurderes konkret i hver enket sak. I vurderingen må arbeidsgiver blant annet se hen til hvilke opplysninger som er delt, arbeidstakerens stilling samt pliktbruddets art.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!