Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Bostedskrav i arbeidsforhold

Mann som balanserer flytteesker
Del oss

Som et klart utgangspunkt kan ikke arbeidsgiver blande seg inn i hvor de ansatte bosetter seg. Arbeidsgiver kan altså ikke sette noe bostedskrav og en arbeidstaker kan som alle andre bestemme selv hvor han vil bo. Finnes det imidlertid tilfeller hvor det kan stilles bestemte krav til hvor de ansatte skal bo?

Loven kan pålegge bostedsplikt

For enkelte arbeidstakere finnes det bestemmelser om bostedskrav. Blant annet er det lovfestet en plikt for embets- og tjenestemenn med politimyndighet til å bo i tjenestemessig forsvarlig avstand til tjenestestedet.

Avtalefestet bostedskrav

Med unntak av de lovpålagte tilfellene, kan ikke en arbeidsgiver bestemme hvor en ansatt skal bo. En bostedsplikt eller et bostedskrav må i så fall følge av et samtykke, dvs. en avtale. For enkelte stillinger kan arbeidsgiver ha gode grunner for å stille krav til hvor den ansatte skal bo og bostedskravet kan gjøres til en del av arbeidsavtalen.

Oppsigelse ved brudd på bostedskravet?

Når en arbeidstaker har inngått en avtale med arbeidsgiver om bestemt bosted, så er arbeidstakeren forpliktet til å overholde avtalen. I en sak for Høyesterett (Rt-2000-1800) tok retten stilling til om manglende oppfyllelse av det avtalte bostedskravet var saklig grunn til oppsigelse.

Saken omhandlet en engasjementssjef i en bank. For lettere å kunne knytte til seg kunder, både eksisterende og nye, var det viktig for banken at den nye engasjementssjefen bosatte seg i nærområdet. Partene hadde derfor avtalt at engasjementssjefen skulle bosette seg i kommunen, men ca. ni måneder ut i ansettelsesforholdet hadde ennå ikke engasjementssjefen flyttet til kommunen. Engasjementssjefen ble gitt oppsigelse og banken fikk medhold i Høyesterett i at oppsigelsen var saklig begrunnet.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!