Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Rådighetsbegrensninger i uskiftet bo

Eldre dame som ser trist ut.
Del oss

Når en ektefelle faller fra, må lengstlevende ektefelle ta stilling til om man vil foreta et arveoppgjør etter avdøde ektefelle, eller om man vil utsette arveoppgjøret ved å sitte i uskiftet bo. Å sitte i uskiftet bo vil si at gjenlevende slipper å skifte med avdødes arvinger og får disposisjonsrett over avdødes midler. Det er likevel noen begrensninger knyttet til rådigheten som gjenlevende ektefelle får over uskifteboet.

Disposisjonsrett ved uskiftet bo

Når lengstlevende sitter i uskiftet bo, kan vedkommende som utgangspunkt fritt kan disponere over boets eiendeler. Lengstlevende har derfor anledning til å forbruke store deler av boets aktiva og arvingene må derfor finne seg i at lengstlevende tilegner seg et annet forbruk enn hva som var tilfelle da førstavdøde var i live.

Begrensninger knyttet til lengstlevendes råderett over boet

Arveloven oppstiller imidlertid noen begrensninger knyttet til lengstlevendes råderett over boet. Blant annet kan ikke lengstlevende uten samtykke fra førstavdødes arvinger, gi bort fast eiendom. Dette inkluderer også såkalte gavesalg som er tilfellet der fast eiendom blir solgt til underpris.

Lengstlevende kan heller ikke, uten samtykke fra førstavdødes arvinger, gi bort gaver som står i misforhold til formuen i boet. For å vurdere om gaven står i misforhold til formuen i boet, må man foreta en sammenligning av gavens størrelse med boets nettoverdi.

En annen viktig begrensning er at lengstlevende bare kan gi fullt eller delvis arveoppgjør til en eller flere av arvingene, så lenge alle arvingene får like stor del av arvelottene sine, eller har gitt samtykke til at avdøde gir delvis arveoppgjør. I tilfeller der lengstlevende ønsker å tilgodese en arving med et høyt beløp, oppstår spørsmålet om lengstlevende har gitt en gave til vedkommende eller om det er gitt delvis arveoppgjør. I slike tilfeller antas det at alle gaver som ytes til en arving utover helt kurante gaver, betraktes som helt eller delvis arveoppgjør. Da må i så fall lengstlevende gi tilsvarende til de andre arvingene.
For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat.