Advokatblogger.no

En blogg fra Codex Advokat

Hvordan fjerne negative servitutter

Flere rekker med hvite hus, og ett rødt hus midt i
Del oss

Negative servitutter er påheftede erklæringer på en eiendom som kan begrense en eiers faktiske utnyttelse av eiendommen. Sammen med de offentligrettslige reguleringsplanene er det servituttene som regulerer bebyggelsen på en eiendom. Hvis man ønsker å fjerne en slik negativ servitutt er det viktig å ha et bevisst forhold til hvilket rettsgrunnlag en skal benytte i argumentasjonen.

Bortfall som følge av en reguleringsplan

Det var tidligere presedens for at reguleringsplaner gikk foran negative servitutter. I dag følger ikke dette automatisk, men må bero på en konkret vurdering. Det følger av rettspraksis at en reguleringsplan kan medføre at servitutter faller bort hvis det er direkte strid mellom formålene til servitutten og en reguleringsbestemmelse, eller hvis etterlevelse av servitutten på annen måte vil føre til meningsløs ikke-bruk eller utilsiktede følger.

I det første tilfellet må det foretas en sammenligning av de to formålene. I det andre tilfellet skal det legges vekt på om det er mulig å bygge i tråd med reguleringsplanen uten å komme i strid med servitutten.

Tingsrettslige regler

En servitutt kan falle bort etter tingrettslige regler som følge av utviklingen i område eller i samfunnet for øvrig. I denne vurderingen vil en servitutts alder og karakter kunne være av stor betydning.

Valg av regelsett

Hvis en negativ servitutt hindrer planlagt utnyttelse av eiendommen i tråd med reguleringsplanen, vil det kunne være naturlig for eieren å anføre at servitutten fremstår som utdatert og mindre aktuell etter dagens utbyggingsbehov. En servitutts alder og karakter vil som nevnt kunne være av stor betydning når man vurderer om servitutten er falt bort etter tingrettslige regler. Dette er imidlertid ikke en del av vurderingstemaet når spørsmålet gjelder servituttens forhold til en reguleringsplan. Hvis alderen er en del av argumentasjonsrekken, må man derfor påberope seg andre rettslige grunnlag enn bortfall som følge av reguleringsplan.

Codex Advokat bistår klienter over hele landet i eiendomssaker.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale om din eiendomssak.